Δομικών Έργων (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η τυποποίηση των τεχνητών τούβλων και η σημασία της στην κατασκευή τοιχοποιίας

45 λεπτά

Τυποποίηση τούβλων ως προς τη γεωμετρία τους

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι της φάσης:

  • Εξειδίκευση σε διεξιότητες ρουτίνας (Αναγνώριση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των τούβλων και των σχέσεών τους)
  • Συμβολή στις προσδοκώμενες συνήθειες σκέψης

- Προσαρμογή (Εξέταση της τυποποίησης των τούβλων και της σύμπλεξής τους με βάση την εμπειρία των μαθητών από τη χρήση του παιχνιδιού τουβλάκια-lego  και από τον αναστοχασμό σε αυτή. Μέσα από αναλογίες με την εμεπιρικοβιωματική γνώση αναμένεται να υπάρξει προσαρμογή στην επαγγελματική αντιμετώπιση της σημασίας της τυποποίησης και των δυνατοτήτων που απορρέουν από αυτή στην περίπτωση των πλίνθων και της τοιχοποιίας)

- Βελτίωση (Αναστοχασμός επάνω στα έργα κάθε ομάδος και διατύπωση προτάσεων για βελτίωση)

 

Περιγραφή

Στάδιο 1.  (προσανατολισμός)

Ο εκπαιδευτικός αρχικά φέρνει στο χώρο τουβλάκια τύπου Lego  και εμπλέκει τους μαθητές σε μια συζήτηση- ανάκληση των εμπειριών τους από τη χρήση τους κατά την παιδική τους ηλικία. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να προσελκύσει  το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εμπλέξει συναισθηματικά. Στη συνέχεια παρουσιάζει με λίγα λόγια το περιεχόμενο της ενότητας που θα διδαχθεί, θυμίζοντας ότι  ασχολούνται με υλικά δόμησης τοίχων, ότι τα έχουν διακρίνει σε φυσικούς και τεχνητούς λίθους και ότι θα ασχοληθούν με τις διαστάσεις των τούβλων (τα οποία αναφέρονται ως και ως πλίνθοι) ορισμένα χαρακτηριστικά τους και με τη σημασία που έχουν στο χώρο της κατασκευής τοιχοποιίας (Οικοδομική, 2014, Κεφάλαιο 1, ενότητες 1.2.2 και 1.3.2.).  Τέλος, αναφέρει ότι το συγκριμένο μάθημα είναι το πρώτο από μια σειρά τριών μαθημάτων και υπογραμμίζει τη σημασία και χρησιμότητά του. 

 

 

Στάδιο 2. (πραξιακή αναπαράσταση)

 

Στο στάδιο αυτό ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  1. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δυάδες, τους μοιράζει τουβλάκια διαφόρων μεγεθών και τους ζητά να τα ταξινομήσουν με βάση τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά (μήκος, πλάτος, ύψος). Με τον τρόπο αυτό στρέφει την προσοχή τους σε αυτά τα χαρακτηριστικά  τα οποία χρησιμοποιούν ως κριτήριο κατά τις διαδικασίες  σύγκρισης και ταξινόμησής τους σε υποκατηγορίες (συμβολή στην αναδιοργάνωση δεδομένων).
  2. Ακολούθως ζητά από τις ομάδες να εκπονήσουν το Φύλλο εργασίας 1 μέσω του οποίου ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις και προκαλεί δράση με πραγματικά αντικείμενα. Στο φύλλο αυτό μέσα από την εργασία σε δυάδες και στην ολομέλεια της τάξης επιχειρείται η εξοικείωση των μαθητών με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων, με τη μέτρησή τους,  η εμβάθυνση των μαθητών στις έννοιες πρότυπο, τυποποίηση με επαγωγικούς συλλογισμούς καθώς και η εξάσκηση δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστικού φύλλου.  
  3. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να δουν τις το Διαδραστικό Εργαλείο Εικόνες από τουβλάκια όπου και πάλι προβάλλονται οι όροι πρότυπο και τυποποίηση.
  4. Ακολούθως επιχειρείται η μετάβαση στην περίπτωση των τούβλων. Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να μελετήσουν το σώμα πληροφορίας που παρατίθεται στο Διαδραστικό Εργαλείο Κείμενο 1 και Κείμενο 2. 
  5. Στη συνέχεια, καθώς στο χώρο έχουν μεταφερθεί (μετά από σχετική αδειοδότηση της Δνσης του σχολείου) τούβλα διαστάσεων 6X9X19, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές για τη συμπλήρωση του Φύλλου εργασίας 2. Με την εργασία αυτή αναμένεται να γίνει μεταφορά των ερμηνειών των όρων πρότυπο, τυποποίηση και σύμπλεξη οι οποίες κατακτήθηκαν στηριζόμενοι στην εμπειρία τους με τα τουβλάκια στη περίπτωση των τούβλων. Επίσης, και στο στάδιο αυτό αξιοποιείται η επαφή με το φυσικό αντικείμενο και αναζητείται η σύνδεση των παραπάνω όρων με αυτό. Τέλος, οι μαθητές προτρέπονται να επεκτείνουν την αντίληψη των εννοιών μέσω της αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με άλλα αντικείμενα (απαγωγική επαλήθευση των ερμηνειών  τις οποίες έχουν σχηματίσει)
  6. Στη συνέχεια προκαλούνται διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, καθώς ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να συμπληρώσουν τα Διαδραστικά εργαλεία Συμπλήρωσης κενού. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς συμπλήρωσης ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να επιστρέψουν στο υλικό και να το μελετήσουν και πάλι.
  7. Η φάση ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του Φύλλου εργασίας 3 (αναστοχασμός) το οποίο επέχει θέση αναστοχασμού με στόχο να στηρίξει τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών.  

Κείμενο 1

Κείμενο 2

Διαστάσεις προτύπου

Παράδειγμα υλοποίησης με βάση την τυποποίηση

Βρες τις λέξεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)