Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

15 λεπτά

Προετοιμασία

Στην εισαγωγή γίνεται μια παρουσίαση του θέματος. Ποιο συγκεκριμένα θα γίνει σύντομη αναφορά:

α) στις βασικές αλγοριθμικές δομές

β) στα Lego Mindstorms NXT

γ) και στο App Inventor for Android

Επειδή οι μαθητές είναι ήδη εξοικοιωμένοι με τις βασικές αλγοριθμικές δομές, το προγραμματιστικό περιβάλλον του Αpp Inventor for Android και τα βασικά συστατικά ενός ρομποτικού οχήματος τύπου Lego, θα δοθεί έμφαση στο συνδυασμό όλων των παραπάνω με την παρουσίαση σχετικού βίντεο.

Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν ένα κίνητρο για να δουλέψουν σε μια εργασία κοντά στα ενδιαφέροντά τους.

Τέλος στην εισαγωγή θα τεθούν ξεκάθαρα οι στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν.

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Ορφανάκης (Εκπαιδευτικός)