Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεώρημα Bolzano

45 λεπτά

Έλεγχος κατανόησης-αυτοαξιολόγηση

Στη φάση αυτή οι μαθητές μέσω των ερωτήσεων Σωστού-Λάθους,Πολλαπλής Επιλογής, θα εμπλακούν σε διαδικασίες ελέγχου κατανόησης και αυτοαξιολόγησης.Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ερωτήσεις οι οποίες περιέχουν γεωμετρική εποπτεία ώστε να γίνει διασύνδεση με τις αλγεβρικές εφαρμογές.

Οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και αναστοχασμού στην τάξη εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει.

Για κάθε ερώτηση να επιλέξετε τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Ανακεφαλαίωση

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (Εκπαιδευτικός)