Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»

135 λεπτά

3η Ομάδα: Ποδήλατο και περιβάλλον

Φύλλα Εργασίας

Θεματική, μεθοδολογία - διερεύνηση υλικού

Οι μαθητές (4-5) της τρίτης ομάδας θα διερευνήσουν τις θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον από την εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου αντί άλλων μεταφορικών μέσων. Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του θέματος της ομάδας προτείνεται αυτή να κινηθεί σε δύο κύριους θεματικούς άξονες. Ο πρώτος θα αναφέρεται στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης του ποδηλάτου και ο δεύτερος στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τρόπου ζωής.

Η συλλογή του υλικού της ομάδας μπορεί να περιλαμβάνει εκτός της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και μικρές ημιδομημένες συνεντεύξεις με κατοίκους του κέντρου, κυρίως, της πόλης, τους οποίους οι μαθητές θα γνωρίζουν και θα επιλέξουν με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους.

Σκοπός της διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές της τρίτης ομάδας (και να μπορούν να το μεταδώσουν και στα μέλη των άλλων ομάδων) ότι με σωστή οργάνωση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η χρήση του ποδηλάτου και στην Ελλάδα, βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία μόνοι τους θα θέσουν από την αρχή της έρευνας και τα οποία θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν καθώς αυτή θα εξελίσσεται. Η βοήθεια του καθηγητή αναμένεται να είναι διακριτική, φθίνουσα και με τη μορφή νοητικών γρίφων, τους οποίους οι μαθητές θα προσπαθούν, αυτενεργώντας, να απαντήσουν.

Ενδεικτικά ερευνητικά ερωτήματα της τρίτης ομάδας θα μπορούσαν να είναι:

1. Γιατί το ποδήλατο βοηθά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;

2. Με ποιους τρόπους το ποδήλατο συμβάλλει στην καλυτέρευση του αστικού περιβάλλοντος;

3. Η ευρεία χρήση του ποδηλάτου σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τι μπορεί να μας διδάξει;

Με την ολοκλήρωση του παρόντος σεναρίου οι μαθητές αναμένεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με τη χρήση του ποδηλάτου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του ελληνικού αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Τα επιχειρήματα με τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να τα υποστηρίξουν και να τα παρουσιάσουν με εύληπτο τρόπο στους μαθητές ολόκληρου του σχολείου στο τέλος του τετραμήνου. Ως τρόπος παρουσίασης προτείνεται η προβολή  μέσω του λογισμικού PowerPoint ενός μικρού λευκώματος με φωτογραφίες δρόμων της πόλης τους, οι οποίες θα καταδεικνύουν την ανάγκη υιοθέτησης ευρύτερης χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Το ποδήλατο αγαπάει το περιβάλλον

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Ποδήλατο: Μέσο μετακίνησης ή τρόπος ζωής;

Cycling animation

Δραστηριότητα 3

Το ποδήλατο στην Ευρώπη

Το ποδήλατο στην Ελλάδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Το ποδήλατο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη φύση, στην πόλη

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)