Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

20 λεπτά

Θεωρητική προσέγγιση της μεσοκαθέτου ευθ. τμήμ.

Φύλλα Εργασίας

Κατανόηση έννοιας μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος.

Αναγνώριση αυτής.

Διατύπωση ορισμού της.

---------------------------------

Τα επισυναπτόμενα φύλλα εργασίας περιέχει κατά κύριο λόγο τις διαδραστικές ασκήσεις ώστε να δοθεί εναλλακτικά η δυνατότητα επίλυσής τους στην περίπτωση που δε θα χρησιμοποιηθεί υπολογιστής, ή για να απαντηθεί την επόμενη ώρα ώστε να καταλάβει ο εκπαιδευτικός σε ποιο επίπεδο κατανόησης των εννοιών έχουν φτάσει οι μαθητές.

Στη φάση αυτή ο μαθητής θα ασχοληθεί με το τρέχον φύλλο εργασίας.

 

Βασικές γεωμετρικές έννοιες

Διευκρίνιση: 
Αντιστοιχίστε το σωστό όνομα σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα

Ποια από τα παρακάτω σχήματα έχει τουλάχιστον ένα άκρο;

Ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχει δύο άκρα;

Ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχει μέσον;

Ένα ευθύγραμμο τμήμα μπρεί να έχει δύο διαφορετικά σημεία σαν μέσον.

Πόσες κάθετες μπορώ να φέρω στο μέσο ευθυγράμμου τμήματος;

Ορισμός μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος

Σχόλιο: 
Βλέπε εικόνα 1 * ΑΒ ευθύγραμμο τμήμα * Μ μέσο του ΑΒ * ε ευθεία κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και διέρχεται από το μέσο Μ.

Εικόνα 1

Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)