Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

25 λεπτά

Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος

Φύλλα Εργασίας

Κατανόηση και εξάσκηση στη δημιουργία μεσοκαθέτου με δύο τρόπους.

-----------------------------------------------------------

Στη φάση αυτή ο μαθητής θα ασχοληθεί με το τρέχον φύλλο εργασίας.

Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (α' τρόπος)

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος με τη βοήθεια υποδεκάμετρου και γνώμονα.

Εμπέδωση δημιουργίας μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος με υποδεκάμετρο και γνώμονα.

Διευκρίνιση: 
Για να δούμε τι κατανοήσαμε;

Εξάσκηση στη δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (α' τρόπος)

Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (β' τρόπος)

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος με τη βοήθεια κανόνα και διαβήτη.

Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (β' τρόπος)

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος με τη βοήθεια κανόνα και διαβήτη.

Χωρισμός σε ν ίσα μέρη.

Σχέση μεταξύ των κάθετων ευθειών.

Χωρισμός ν ίσων τμημάτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)