Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων

10 λεπτά

Αξιολόγηση των εργασιών

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός της 4ης φάσης του σεναρίου είναι η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών καθώς και η αυτοαξιολόγησή τους. Επιδιώκεται οι μαθητές να αξιολογήσουν την εργασία τους, να αναγνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διερεύνηση του θέματος με το οποίο ασχολήθηκαν και τέλος να καταλήξουν σε συμπεράσματα ως προς την ερμηνεία των οικονομικών εννοιών.

Δραστηριότητα 5η

Μετά το τέλος της παρουσίασης των ομάδων θα γίνει και η αξιολόγηση των εργασιών. Προτείνεται η αξιολόγηση των μαθητών να γίνει τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να εμπλακούν πιο ενεργά στην όλη διαδικασία με γνώμονα το πλαίσιο αξιολόγησης CIAO (Βλ. Γενική περιγραφή σεναρίου: ενότητα «Αξιολόγηση του σεναρίου»). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα επισυναπτόμενα Φύλλα Εργασίας. Πρόκειται στην ουσία για Φύλλα Αξιολόγησης, ένα για τις ομάδες (Φύλλο Εργασίας 1) και ένα για τον εκπαιδευτικό (Φύλλο Εργασίας 2).

Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Καζάκου (Εκπαιδευτικός)