Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ

30 λεπτά

Αξιολόγηση των μαθητών από τις γραπτές απαντήσεις

Η αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο από τις γραπτές απαντήσεις που αυτοί θα δώσουν επάνω στο ατομικό φύλλο εργασίας τους. Εφόσον χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, είναι θεμιτό και αναμενόμενο να υπάρχει σύγκλιση απαντήσεων μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. Τα δεδομένα για την αξιολόγηση δύνανται να αντληθούν από τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με το κατά πόσον οι μαθητές:

  1. κατάφεραν να ακολουθήσουν σωστά την πορεία του φύλλου εργασίας τους.
  2. εξήγαγαν συμπεράσματα τα οποία ήταν σύμφωνα με την θεωρία που διδάχτηκαν.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)