Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

45 λεπτά

Γνωρίζω το διαδίκτυο παίζοντας

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε μαθητή μία κάρτα ρόλου και τον τοποθετεί στην κατάλληλη θέση στο χώρο. Στη συνέχεια συνδέει τον κάθε μαθητή με το κατάλληλο καλώδιο στην κατάλληλη συσκευή. Συνίσταται να χρησιμοποιηθούν τρία διαφορετικά είδη καλωδιών, που θα έχουν διαφορετικό χρώμα και "πάχος":

1. Τα καλώδια που συνδέουν τους "πελάτες" με το modem-router να είναι τα λεπτότερα.

2. Τα καλώδια που συνδέουν τα modem-router με τους εξυπηρετητές να είναι μεσαίου πάχους

3. Τα καλώδια που συνδέουν τους εξυπηρετητές μεταξύ τους να είναι τα παχύτερα από τα τρία.

Ως καλώδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κορδέλες. Τέλος ο εκπαιδευτικός χορηγεί την κατάλληλη κάρτα ενεργειών σε κάθε μαθητή ανάλογα με το ρόλο του και καθοδηγεί το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να ανακαλύπτουν και να οικοδομούν τις επιθυμητές γνώσεις.

ΚΑΡΤΕΣ ΡΟΛΩΝ

Διευκρίνιση: 
Κάρτες ρόλων για την υλοποίηση του διαδραστικού παιχνιδιού
Σχόλιο: 
Ο εκπαιδευτικός εκτυπώνει τις κάρτες ρόλων και δίνει τυχαία σε κάθε μαθητή μία κάρτα.

ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σχόλιο: 
Ο εκπαιδευτικός εκτυπώνει την κάρτα ενεργειών και δίνει μία κάρτα "ΠΕΛΑΤΗΣ" σε κάθε μαθητή που παίζει ρόλο υπολογιστή-πελάτη, και μία από τις κάρτες εξυπηρετητή σε κάθε έναν εξυπηρετητή. Αν υπάρχουν περισσότεροι από 2 εξυπηρετητές, θα πρέπει να προστεθεί η αντίστοιχη κάρτα και να προστεθούν τα αντίστοιχα αιτήματα στην κάρτα του πελάτη. Σημαντική λεπτομέρεια για την ορθή κατανόηση της λειτουργίας του διαδικτύου από τους μαθητές: Κάθε πελάτης μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα, αλλά κάθε εξυπηρετητής μπορεί να απαντήσει μόνο σε συγκεκριμένα αιτήματα, οπότε κάθε αίτημα πρέπει να φτάσει στον κατάλληλο εξυπηρετητή.

Διαλέγω στη σωστή λέξη για να συμπληρώσω την πρόταση

Σε κάθε ζευγάρι προτάσεων που σας δίνονται η μία είναι σωστή και η άλλη λανθασμένη.

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)