Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

15 λεπτά

Εννοιολογικοί Χάρτες με το Word

Κατόπιν  παρουσιάζεται στους μαθητές το λογισμικό χαρτογράφησης και επιδεικνύονται σύντομα οι δυνατότητές του (δυνατότητες μορφοποίησης, κουτιά-έννοιες, σύνδεση εννοιών μεταξύ τους). Αφήνεται χρόνος στους μαθητές  να εξοικειωθούν με το λογισμικό μέσω δοκιμής-λάθους (trial & error) και να γνωρίσουν βιωματικά τις δυνατότητές του. Ο εκπαιδευτικός δρα υποστηρικτικά, καθοδηγητικά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.

Δραστηριότητα 1

Εικόνα 1α

Εικόνα 1β

Δραστηριότητα 2

Εικόνα 2

Δραστηριότητα 3

Εικόνα 3

Δραστηριότητα 4

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)