Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα εκπέμπουν SOS"

45 λεπτά

Μαθαίνω για τα ζώα που κινδυνεύουν

Φύλλα Εργασίας

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών, σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα.

Παράλληλα, περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα αξιοποιηθούν και για τις ανάγκες της διαμορφωτικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Δραστηριότητα 1η: «Το κυνήγι των πληροφοριών»

Περιγραφή: Προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα, που επέλεξαν να μελετήσουν οι μαθητές του νηπιαγωγείου, ο/η εκπαιδευτικός τους παροτρύνει να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες: στην ομάδα του "λύκου", της "καφέ αρκούδας", της "θαλάσσιας χελώνας" και της "μεσογειακής φώκιας" (τα ονόματα είναι υποθετικά, καθώς θα ζητηθεί από τα παιδιά να επιλέξουν δικά τους). Η σύνθεση των ομάδων προτείνεται να είναι ανομοιογενής, έτσι ώστε να υποστηρίζονται τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες.

Τα στοιχεία που αναζητούνται αφορούν τον τόπο διαβίωσης των ζώων υπό εξαφάνιση, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, την τροφή τους, τον τρόπο αναπαραγωγής τους και τους κινδύνους που τα απειλούν. Για τη συγκέντρωση και την οργάνωσή τους, η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί έναν κατάλογο ελέγχου, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Φύλλα εργασίας 1,2,3,4).Οι δύο από τις ομάδες εργασίας θα αναζητήσουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στη "γωνιά βιβλιοθήκης" της τάξης, που έχει εφοδιαστεί με κατάλληλο ως προς το θέμα έντυπο υλικό, ενώ οι άλλες δύο στη "γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή", σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες. Η επιλογή του ποια ομάδα θα δραστηριοποιηθεί στην κάθε "γωνιά", θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο πληροφοριακό/εποπτικό υλικό.  Ο/Η εκπαιδευτικός λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτή τη διαδικασία, διαβάζοντας δυνατά τις πληροφορίες, ενώ τα παιδιά καλούνται να ακούσουν προσεκτικά, να σκεφτούν και να κρίνουν ποιες από αυτές πρέπει να καταγραφούν στα αντίστοιχα πεδία του καταλόγου. Οι καταγραφές πραγματοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό, με υπαγόρευση των παιδιών, αλλά και από τα παιδιά, τα οποία ενθαρρύνονται να γράφουν με όποιον τρόπο μπορούν (π.χ. λέξεις, προτάσεις, αριθμούς, ζωγραφιές), ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις πληροφορίες που κατέγραψε και ακολουθεί συζήτηση, σχετικά με τα νέα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν.

Στόχοι:

 • να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς ( συγκεκριμένα για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα) και το φυσικό περιβάλλον (Φυσικό  περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
 • να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
 • να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
 • να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
 • να «χρησιμοποιούν» τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα με το θέμα με το οποίο απασχολούνται κάθε φορά (Ανάγνωση)
 • να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα (Ανάγνωση)
 • να ακούν και να κατανοούν απλά κείμενα που κάποιος τους διαβάζει φωναχτά (Ανάγνωση)
 • να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών, μέσα από την υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό (Γραφή και Γραπτή Έκφραση)
 • να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν (Γραφή και Γραπτή Έκφραση)
 • να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, αντιστοίχισης και συμβολικής αναπαράστασης (Παιδί και Μαθηματικά)
 • να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του (Παιδί και Πληροφορική)

Διάρκεια: 30΄

Τεχνική: Εργασία σε ομάδες, ερωτήσεις – απαντήσεις, παρατήρηση, συζήτηση.

Υλικοτεχνική  υποδομή: Οργανωμένη «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή» στην τάξη, που να διαθέτει δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με σύνδεση στο διαδίκτυο, πίνακα για την ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού.

Οργανωμένη «γωνιά βιβλιοθήκης» στην τάξη, που να διαθέτει ποικιλία έντυπου υλικού (βιβλία, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, εφημερίδες), σχετικά με το θέμα.

 

Δραστηριότητα 2η: «Ας παίξουμε»

Περιγραφή: Με αφορμή τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν τα παιδιά στην προηγούμενη δραστηριότητα, δραστηριοποιούνται παράλληλα ανά δυάδες στους υπολογιστές της τάξης, σε διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια σχετικές με το θέμα.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτές αφορούν ένα παιχνίδι μνήμης σχετικά με τα υπό διερεύνηση ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (διαδραστικό εργαλείο: παιγνίδι μνήμης) και ένα παιχνίδι αναγνώρισης των ζώων αυτών και αναγραφής του είδους τους, μέσα από την αξιοποίηση του διαδραστικού εργαλείου των καρτών ερωτήσεων. Η δραστηριοποίηση ανά δυάδες προτείνεται, καθώς μέσω αυτής οι μαθητές ενεργοποιούνται γνωστικά, ενισχύεται η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα, αναπτύσσονται οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες και προωθείται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση και συνεργασία. Εκτός από τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν να παίξουν με αυτά τα παιχνίδια, οποτεδήποτε, για όσο χρόνο και με όποιο τρόπο θελήσουν, (ατομικά ή ομαδικά), στο πλαίσιο των ελεύθερων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές θα αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό, προκειμένου να αξιολογήσει εάν τα παιδιά αφομοίωσαν όσα έμαθαν μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης,

Στόχοι: 

 • να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς (συγκεκριμένα για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα)  (Φυσικό  περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
 • να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
 • να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους (Γραφή και Γραπτή Έκφραση)
 • να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, αντιστοίχισης και συμβολικής αναπαράστασης (Παιδί και Μαθηματικά)
 • να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να «γράφουν» χρησιμοποιώντας  πεζά γράμματα (Παιδί και Πληροφορική)
 • να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για παιχνίδι και διασκέδαση (Παιδί και Πληροφορική)

Διάρκεια:  15΄

Τεχνικές:  Παρατήρηση, εργασία σε ομάδες (δυάδες).

Υλικοτεχνική  υποδομή: Οργανωμένη «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή» στην τάξη, που να διαθέτει δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται παράλληλα τα παιδιά, ανά δυάδες.

 

 

 

 

Αναζήτηση πληροφοριών

Διευκρίνιση: 
Η κάθε ομάδα με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού συγκεντρώνει από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα πληροφορίες σχετικά με το ζώο που έχει αναλάβει να μελετήσει, τις οποίες καταγράφει στα αντίστοιχα πεδία του φύλλου εργασίας της ομάδας της.
Σχόλιο: 
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει τις πληροφορίες στην κάθε ομάδα και αυτή κρίνει και επιλέγει ποιες από αυτές χρειάζεται να καταγραφούν.

Αναζήτηση πληροφοριών

Διευκρίνιση: 
Η κάθε ομάδα με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού συγκεντρώνει από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα πληροφορίες σχετικά με το ζώο που έχει αναλάβει να μελετήσει,τις οποίες καταγράφει στα αντίστοιχα πεδία του φύλλου εργασίας της ομάδας της.
Σχόλιο: 
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει τις πληροφορίες στην κάθε ομάδα και αυτή κρίνει και επιλέγει ποιες από αυτές χρειάζεται να καταγραφούν.

Ας παίξουμε...

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά γυρίζουν διαδοχικά τις κάρτες, με σκοπό να εντοπίσουν τα ζευγάρια των ζώων υπό εξαφάνιση.
Σχόλιο: 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δραστηριοποιούνται τόσο ομαδικά, όσο και ατομικά.

Βρες ποιο ζώο είναι

Διευκρίνιση: 
Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να αναγνωρίσουν το ζώο που εικονίζεται, να εντοπίσουν το όνομά του στην κάρτα και να το πληκτρολογήσουν.
Σχόλιο: 
Υποστηρικτικά ως προς τη δραστηριότητα, μπορεί να λειτουργήσει πίνακας αναφοράς με τις φωτογραφίες και τα ονόματα των ζώων, από τον πίνακα αναρτήσεων της "γωνιάς του ηλεκτρονικού υπολογιστή".
Δημιουργός Σεναρίου: Παρασκευή Τόλη (Εκπαιδευτικός)