Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

60 λεπτά

Σχεδιασμός- βιωματικές δραστηριότητες για την Ε.Ε.

Οι πρώτες διδακτικές ώρες, δηλαδή οι πρώτες δύο εβδομάδες, αφιερώθηκαν στο σχεδιασμό του πλάνου που θα ακολουθούσε κάθε ομάδα. Έγινε αρχικά συζήτηση στην ολομέλεια για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσαφηνίστηκαν απορίες των παιδιών, όπως ποιες χώρες ανήκουν στην Ευρώπη και ποιες από αυτές στην Ε.Ε., τι νόμισμα, γλώσσα και θρησκεία έχουν, με ποιους ανθρώπους μπορούμε να συνεννοηθούμε στα γερμανικά κ.α. Σε αυτό βοήθησε ένας τεράστιος χάρτης της Ευρώπης που μας «δώρισε» η Ε’ τάξη ενός άλλου σχολείου στο οποίο διδάσκω φέτος και τον οποίο στο πλαίσιο των γερμανικών με εκείνους τους μαθητές σχεδιάσαμε, ζωγραφίσαμε και συμπληρώσαμε στα γερμανικά μόνοι μας. Οι μαθητές βρήκαν με διαδικτυακή έρευνα τις σημαίες των κρατών της Ε.Ε. και τα χρώματά τους. Οι χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. ήταν δύσκολο να είναι όλες γνωστές τόσο γνωστικά όσο και γλωσσικά από τα παιδιά και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποίησα σελίδες σχολικού εγχειριδίου γερμανικών που τις ανέφερε όλες σε μορφή λίστας, τις οποίες είδαμε με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα (Κουναλάκη 2004, 34 κ.ε.). Πραγματευτήκαμε επίσης από το ίδιο βιβλίο ένα μικρό κείμενο για το Ευρώ, τις απεικονίσεις που έχει ανά χώρα και τα παλιότερα νομίσματα (ο.π.).

Ανθρωπογενείς και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες

Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)