Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

40 λεπτά

Χωρισμός σε ομάδες, προετοιμασία υλικού

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας χωρίστηκαν οι μαθητές στις τέσσερεις ομάδες που προαναφέρθηκαν (τις οποίες και ονοματοδότησαν), αυτόβουλα για να προωθηθούν η αυτενέργεια, η συνεργασία και η κινητροδότηση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. Στην Ε’ τάξη οι μαθητές μου δημιούργησαν ομάδες των πέντε, ενώ στην ΣΤ΄ η μία ομάδα παρέμεινε με τρία άτομα και οι άλλες με τέσσερα. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε με έναν πρωταρχικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που σκόπευε να υλοποιήσει κάθε ομάδα. Κάθε φορά έδινα χρόνο για συζήτηση εντός της τάξης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή «σοβαρή» απόφαση που θα έπρεπε να ληφθεί σε επίπεδο ομάδας, καθώς στη β’ ξένη γλώσσα οι τάξεις που διδάσκω αποτελούνται από δύο ή τρία παράλληλα τμήματα, γεγονός που δυσχεραίνει ή μερικές φορές αποκλείει την εκτός σχολείου επικοινωνία των μαθητών μου. Έτσι, σε ομάδα, οι μαθητές μου είχαν χρόνο να συζητήσουν και να αναφέρουν μετά στην ολομέλεια, με κυλιόμενη σειρά, τη δραστηριότητα που σκεφτόταν να υλοποιήσουν ανά γεωγραφική περιοχή και ανά αίσθηση. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα ανέφερε μια δραστηριότητα, ο συγκεκριμένος τύπος δραστηριότητας αποκλειόταν ως επιλογή από τις άλλες ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες ωθήθηκαν να σκεφτούν ακόμη πιο καινοτόμα και δημιουργικά. Ασφαλώς η διαδικασία του σχεδιασμού απαίτησε και «δεύτερη ανάγνωση» σε άλλη διδακτική ώρα, για την εκ νέου συζήτηση σε ήδη «πιστωμένη» δραστηριότητα ή λόγω της αδυναμίας κάποιων ομάδων να βρουν από την πρώτη φορά δραστηριότητα για όλες τις αισθήσεις. Κάθε επιλεγμένη δραστηριότητα αναγραφόταν στον διαδραστικό πίνακα και ο συνολικά συμπληρωμένος πίνακας περιοχών και αισθήσεων εκτυπώθηκε και δόθηκε στα παιδιά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)