Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Όξινος ωκεανός

15 λεπτά

Διερεύνηση: Τι είναι η οξύτητα και πώς μετριέται;

1ο μέρος: Εξήγηση της έννοιας "οξύτητα"

Μέσω της ετυμολογικής ανάλυσης (οξύ - τητα) και συζητώντας άλλα παραδείγματα (πχ βραδύ - τητα), ωθούμε τους μαθητές να εξηγήσουν μόνοι τους την έννοια:

Οξύτητα είναι ένα φυσικό μέγεθος που δείχνει πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα.

2ο μέρος: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την οξύτητα ενός διαλύματος;

Αρχικά, προβάλλουμε την εικόνα με τα 4 ποτήρια ζέσεως (βλέπε παρακάτω). Οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν την οξύτητα των διαλυμάτων, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν δύο από τους παράγοντες που επηρεάζουν την οξύτητά τους:

Παράγοντας Α: Ο αριθμός των κατιόντων υδρογόνου που περιέχει το διάλυμα.

Παράγοντας Β: Ο όγκος του διαλύματος.

Σημείωση: Ως γνωστόν, η οξύτητα εξαρτάται και από άλλους παράγοντες (πχ θερμοκρασία), αλλά αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα τάξη.

3ο μέρος: Πώς μετράμε την οξύτητα ενός διαλύματος;

Αναφέρουμε στους μαθητές ότι ένα μέγεθος μέτρησης της οξύτητας είναι το pH (πεχά).

Το pH ενός υδατικού διαλύματος είναι ένας καθαρός αριθμός που δείχνει (ποσοτικά) πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα.

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της τιμής pH και της οξύτητας (αντίστροφη σχέση: όσο ελαττώνεται η τιμή pH, τόσο πιο όξινο γίνεται το διάλυμα), μέσω της διαδραστικής κλίμακας pH (βλέπε παρακάτω).

 

 

Σύγκριση οξύτητας 4 όξινων διαλυμάτων

Το pH ως μέτρο της οξύτητας

Διευκρίνιση: 
Μετακινήστε το συρόμενο τρίγωνο από τα δεξιά προς τα αριστερά της κλίμακας.
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Ευθυμίου (Εκπαιδευτικός)