Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επικοινωνία

30 λεπτά

Τελικά προϊόντα - Αξιολόγηση - Επεκτασιμότητα

Φύλλα Εργασίας

Γ’ Φάση

Αρχικά οι μαθητές συντάσσουν ένα μικρό άρθρο με θέμα: "Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου" με πληροφορίες που συλλέγουν και αξιοποιούν απο τον εξής ιστότοπο: http://www.cyberkid.gov.gr/internety (δραστηριότητα αξιολόγησης)

Παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων

Έπειτα, ανεβάζουν τις εργασίες που υλοποίησαν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους (site).

Στο άμεσο μέλλον θα ετοιμάσουν και μικρή γιορτή, προκειμένου να παρουσιάσουν στους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων όλα όσα έμαθαν και δημιούργησαν όλο αυτό το διάστημα.

Αξιολόγηση των μαθητών

Η παρακάτω ρουμπρίκα (rubric) θα αποτελέσει το εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών/ριών.  Πρόκειται για ένα ισχυρό μαθησιακό και διδακτικό εργαλείο για την αυτό-αξιολόγηση και την ετερό-αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση θα είναι περιγραφική, με ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα γίνει σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Μετά την υλοποίηση του σεναρίου, η παρακάτω ρουμπρίκα θα σταλεί βαθμολογημένη σε καθέναν από τους μαθητές. Τα παιδιά θα ενημερωθούν για τα κριτήρια αξιολόγησής τους πριν ξεκινήσουν οι δραστηριότητες, ώστε να τα γνωρίζουν.

Τομείς Αξιολόγησης

Καλά

(1)

Αρκετά Καλά

(2)

Πολύ καλά

(3)

Εξαιρετικά

(4)

Βαθμο-λογία

1.Συνεργασία των μελών στην ομάδα.

Ελάχιστη συνεργασία. Τα μέλη της συνεργάστηκαν με αρκετά προβλήματα και χρειάστηκαν βοήθεια για να τα λύσουν. Δε συμμετείχαν όλοι στη διεξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων.

Υπήρχαν άσκοπες διαφωνίες και παρατηρήθηκε έλλειψη σεβασμού από αρκετούς απέναντι στους συμμαθητές τους  και στις απόψεις τους.

Καλή συνεργασία.

Μέτρια συμμετοχή στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η ομάδα συνεργάστηκε με λίγα προβλήματα και χρειάστηκε βοήθεια για να τα λύσει.

Πολύ καλή συνεργασία. Η ομάδα συνεργάστηκε και έλυνε μόνη της τα προβλήματα, όποτε αυτά προέκυπταν. Όταν κάποιος/α δεν έδειχνε ενδιαφέρον για συμμετοχή, οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να τον ενσωματώσουν στην ομάδα. Υπήρχε σεβασμός μεταξύ των μελών της ομάδας.

Άριστη συνεργασία. Η ομάδα συνεργάστηκε χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Συνέβαλαν όλοι στα τελικά αποτελέσματα. Κυριαρχούσε δημοκρατικό κλίμα και γίνονταν εποικοδομητικές συζητήσεις.

 

2. Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και αξιοποίηση προτεινόμενων πηγών (π.χ. Wikipedia, YouTube) με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

 

Μεγάλη δυσκολία στη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου.

Έλλειψη γνώσης όσον αφορά τα  βασικά χαρακτηριστικά αναζήτησης πληροφοριών και ανεπαρκής αξιοποίηση προτεινόμενων πηγών.

Αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή των οδηγιών για την αναζήτηση πληροφοριών.  Συχνή η βοήθεια κατά τη χρήση του ποντικιού, του πληκτρολογίου και του Google Chrome. Μέτρια αξιοποίηση των προτεινόμενων πηγών.

 

 

 

Ελάχιστες δυσκολίες στην εφαρμογή των οδηγιών για την αναζήτηση πληροφοριών.

Μικρή βοήθεια από τον εκπαιδευτικό κατά τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου.

Ικανοποιητική αξιοποίηση των προτεινόμενων πηγών.

Άνεση στο χειρισμό του ποντικιού και του πληκτρολογίου.

Εφαρμογή  των οδηγιών με ευκολία στην αναζήτηση πληροφοριών. Εκτέλεση όλων των βημάτων με επιτυχία. Εξαιρετική αξιοποίηση των προτεινόμενων πηγών.

 

3. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού: Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α' Βάθμιας & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Ι. (Μελέτη του Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄).

 

 

 

 

Έλλειψη γνώσης για τα βασικά χαρακτηριστικά χειρισμού του εκπαιδευτικού λογισμικού. Η βοήθεια του εκπαιδευτικού ήταν απαραίτητη κατά τη χρήση τους.

Αρκετές δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών για τη σωστή χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Ήταν συχνή η βοήθεια του εκπαιδευτικού κατά τη χρήση τους.

Εφαρμογή των οδηγιών και ικανοποιητική χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού.  Χρειάστηκε ορισμένες φορές η βοήθεια του εκπαιδευτικού για την ολοκλήρωση των βημάτων και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Άριστη εφαρμογή των οδηγιών και σωστή χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκτέλεση όλων των βημάτων με επιτυχία.

 

4. Χρήση ψηφιακών εργαλείων Web 2.0: Mindomo-  (Eννοιολογικός Xάρτης), Slideboom- (Διαδραστική Παρουσίαση), Animoto (Online Βίντεο).

 

Έλλειψη γνώσης όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0 και των βασικών χαρακτηριστικών τους.  Η βοήθεια του εκπαιδευτικού ήταν απαραίτητη και συνεχής για την υλοποίηση της κάθε δραστηριότητας.

Δυσκολίες στην εφαρμογή των οδηγιών, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα και να εξαχθούν συμπεράσματα. Ήταν συχνή η βοήθεια από τον εκπαιδευτικό κατά την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0.

Καλή χρήση των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0 και εφαρμογή των οδηγιών που δίνονταν.  Ορισμένες φορές ζητήθηκε βοήθεια όσον αφορά τη χρήση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες.

Άριστη χρήση των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0 και εφαρμογή των οδηγιών. Κατάληξη σε σωστά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες, απαντώντας στα εκάστοτε ερωτήματα. Εκτέλεση όλων των βημάτων με επιτυχία χρησιμοποιώντας σωστά κάθε ψηφιακό εργαλείο Web 2.0. Εξαιρετική εξοικείωσή με τα εργαλεία αυτά.

 

5.Κειμενική δομή: Ορθογραφία, Σύνταξη, Έκφραση, Λεξιλόγιο.

 

Κείμενα δυσνόητα λόγω πολλών ορθογραφικών, συντακτικών και εκφραστικών λαθών. Φτωχό λεξιλόγιο.

Αρκετά ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη. Μέτριο λεξιλόγιο. Ελλιπείς απαντήσεις στις εκάστοτε ερωτήσεις.

Ελάχιστα ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη. Ικανοποιητική η ανάπτυξη των εκάστοτε θεμάτων.

Σχεδόν κανένα ορθογραφικό και συντακτικό λάθος. Πλούσιο λεξιλόγιο. Λεπτομερείς, επαρκείς και εύστοχες απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

 

6. Ερωτήσεις που απαντήθηκαν σε κάθε Φύλλο Εργασίας και επίτευξη των στόχων του σεναρίου.

Απαντήθηκαν ελάχιστες ερωτήσεις.

Επιτεύχθηκαν ελάχιστοι στόχοι.

Απαντήθηκαν μερικές ερωτήσεις.  Επιτεύχθηκαν αρκετοί στόχοι.

Απαντήθηκαν σχεδόν όλες οι ερωτήσεις.

Επιτεύχθηκαν σχεδόν όλοι οι στόχοι.

Απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις.

Επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεκτασιμότητα σεναρίου

     Σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί με το να πραγματοποιηθούν περισσότερες δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας, όπως να γράψουν τα παιδιά ένα γράμμα ή μια ευχετήρια κάρτα και να τη στείλουν σε έναν αγαπημένο τους συγγενή ή φίλο μέσω του ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

     Επιπροσθέτως, οι μαθητές της Γ΄ τάξης θα μπορούσαν να αναλάβουν τη δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας, την οποία θα τύπωναν σε πολλά αντίτυπα και θα τη μοίραζαν και στα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων με σκοπό να τα ενημερώσουν για τα νέα του σχολείου και όχι μόνο. Επίσης, θα μπορούσαν με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών να γίνουν ιστορικοί ερευνητές συλλέγοντας πληροφορίες για σπουδαίες εφευρέσεις που άλλαξαν τη ζωή μας και κατόπιν να τις ανακοινώσουν στην ολομέλεια της τάξης. Αναλυτικότερα, κάποιες ομάδες θα αναλάμβαναν να βρουν πληροφορίες για το ποιοι εφηύραν διάφορούς τρόπους επικοινωνίας (π.χ.  Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ θεωρείται ο εφευρέτης του πρώτου πρακτικού τηλεφώνου), ενώ κάποιες άλλες ομάδες θα συγκέντρωναν πληροφορίες για μεγάλες εφευρέσεις που έκαναν την ενημέρωσή μας ταχύτερη και παγκόσμια (π.χ. ο Τιμ Μπέρνερς Λι το 1990 ανακάλυψε τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου).

     Αξίζει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι το θέμα της επικοινωνίας που πραγματεύεται μεταξύ άλλων το σενάριο αυτό, έρχεται στο προσκήνιο κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε διάλειμμα, αφού τα παιδιά οφείλουν να κάνουν πράξη τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας που έχουν διδαχθεί, προκειμένου να διεξάγουν εποικοδομητικές συζητήσεις. Τέλος, να αναφέρουμε ότι στη Δ΄ τάξη τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ξανά με το θέμα του συγκεκριμένου σεναρίου με αφορμή το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος στην Ενότητα 7: «Οι άνθρωποι επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε». Τότε, στους μαθητές δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες θα αποκομίσουν περαιτέρω γνώσεις, θα καλλιεργήσουν δεξιότητες και θα διαμορφώσουν στάσεις και αξίες.

Η εφαρμογή του σεναρίου ολοκληρώνεται με τα παιδιά να τραγουδούν και να χορεύουν το τραγούδι:

"Είμαι ακόμα παιδί" (Δε μεγαλώνω).

«Τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου στη ζωή μας»

Διευκρίνιση: 
Αφού διαβάσετε προσεχτικά το περιεχόμενό της, γράψτε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα που πρόκειται να εκδώσει η τάξη σας με θέμα: «Τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου στη ζωή μας».
Σχόλιο: 
Δεν ξεχνάμε να βάλουμε τίτλο στο άρθρο μας!

Τραγούδι - "Δε μεγαλώνω" (ολοκληρώνουμε το σενάριο μας με αυτό το τραγούδι)

Διευκρίνιση: 
Όλοι μαζί τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε μέσα από το τραγούδι "Δε μεγαλώνω".
Σχόλιο: 
Το σενάριό μας έφθασε στο τέλος του.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)