Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

15 λεπτά

Κατανόηση - Αξιολόγηση

  Στην τελευταία αυτή φάση γίνεται ο έλεγχος κατανόησης και η αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές στις προηγούμενες φάσεις του σεναρίου.

  Συγκεκριμένα, ο διδάσκων δίνει στους μαθητές διάφορες προτάσεις και τους καλεί να αποφανθούν για την ορθότητα ή μη αυτών (ερωτήσεις σωστού - λάθους), μια διαδραστική επιφάνεια εργασίας, όπου καλούνται οι μαθητές να αναγνωρίσουν το είδος του τετραπλεύρου από αυτά που τους δίνονται, συνδυάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις αποκτηθείσες γνώσεις θεωρίας, προκειμένου να το τοποθετήσουν στην κατάλληλη θέση και τέλος, μια άσκηση για να την επιλύσουν. Αν η διεξαγωγή της φάσης αυτής γίνει στην τάξη, καλό είναι ο διδάσκων να τυπώσει τις ερωτήσεις, την άσκηση και τα δοσμένα σχήματα σε φύλλο εργασίας, αριθμώντας κατάλληλα ή ονομάζοντας με διαφορετικά γράμματα τα σχήματα, ώστε να μπορούν οι μαθητές να απαντήσουν γραπτά. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων, προκειμένου από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους, να οδηγηθούν στην εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Διευκρίνιση: 
Να επιλέξετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση που σας δίνεται παρακάτω είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διευκρίνιση: 
Να μεταφέρετε (drag and drop) το κατάλληλο σχήμα στην κατάλληλη θέση.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ (Εκπαιδευτικός)