Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα

70 λεπτά

Επίδραση γ.πλάτους, ηπειρωτικότητας και υψομέτρου

Φύλλα Εργασίας

Στην πρώτη φάση του διδακτικού σεναρίου ερευνάται η επίπτωση των κύριων γεωγραφικών παραμέτρων και συγκεκριμένα του γεωγραφικού πλάτους, της απόστασης από τη θάλασσα και του  υψόμετρου στη θερμοκρασία του αέρα μιας περιοχής. Αρχικά, δίνονται κάποιες ερωτήσεις, μέσα από τις οποίες διερευνώνται οι αρχικές υποθέσεις των μαθητών για το πώς οι παραπάνω παράμετροι επιδρούν στη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν το λογισμικό http://earth.nullschool.net/ ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Συγκεκριμένα, διατηρώντας το υψόμετρο σταθερό, μεταβάλλουν το γεωγραφικό πλάτος και καταγράφουν τις τιμές της θερμοκρασίας του αέρα, παραμένοντας συνεχώς σε περιοχή με τα ίδια χαρακτηριστικά επιφανείας (υδάτινη επιφάνεια). Έπειτα, καθοδηγούνται ώστε να μελετήσουν τη θερμοκρασία περιοχών με το ίδιο γεωγραφικό πλάτος οι οποίες όμως βρίσκονται σε διαφορετική απόσταση από τη θάλασσα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται ξεχωριστά για περιοχές που έχουν χειμώνα και για περιοχές που έχουν καλοκαίρι, διατηρώντας πάντα το υψόμετρο σταθερό. Τέλος, για ένα συγκεκριμένο τόπο, μεταβάλλουν το υψόμετρο και παρατηρούν-καταγράφουν τη θερμοκρασία. Τέλος, διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους και καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων που αναφέρονται σε φαινόμενα που παρατηρούνται πάνω στη γη και που σχετίζονται άμεσα με τα συμπεράσματα στα οποία είναι ευκταίο ότι θα καταλήξουν.

Θερμοκρασία Γης (30-07-2015)

Δημιουργός Σεναρίου: Ουρανία Σιντόση (Εκπαιδευτικός)