Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυκλοφορώ... παρατηρώ... και παρεμβαίνω...

45 λεπτά

Κυκλοφορώ...

Φύλλα Εργασίας

Στόχος της Φάσης 1, είναι οι μαθητές να καταγράψουν τη διαδρομή που ακολουθούν από το σπίτι στο σχολείο τους αλλά και αντίστροφα. Παράλληλα στη φάση αυτή, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των εφαρμογών των χαρτών ως προς την καταγραφή και προβολή των κυκλοφοριακών συνθηκών. Παράλληλα, αναπτύσσονται οι χωρικές τους δεξιότητες και βελτιώνεται ο ψηφιακός τους εγγραμματισμός σχετικά με εφαρμογές χαρτογράφησης και καταγραφής της οδικής κυκλοφορίας. Στη φάση αυτή αξιοποιείται η υπηρεσία του Google maps (https://www.google.gr/maps/).

Δραστηριότητα 1: Για την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές χρειάζεται να εργαστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Για να διαμορφωθούν οι ομάδες, ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές το Φύλλο εργασίας 1: «Η μετακίνηση από το σπίτι στο σχολείο» και τους παροτρύνει να συζητήσουν για το πώς έρχονται στο σχολείο, τι συναντούν στη διαδρομή, τι δυσκολίες έχουν, τι παρατηρούν, και ποιους άλλους συμμαθητές τους συναντούν. Κριτήριο διαμόρφωσης των ομάδων θα είναι το πόσο κοντά οι μαθητές μένουν μεταξύ τους. Εάν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των σπιτιών τους, τότε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αποφασίζεται να έχουν οι μαθητές των ομάδων ως κοινό σημείο εκκίνησης για τις δραστηριότητές τους, τον δρόμο που είναι πιο κοντά στα σπίτια τους.

Δραστηριότητα 2: Στη συνέχεια, ζητείται από τις ομάδες που διαμορφώθηκαν να συνδεθούν στους χάρτες της Google (https://www.google.gr/maps) (με τους κωδικούς που τους δίνει ο εκπαιδευτικός) και να αναζητήσουν τους δρόμους που μένουν αλλά και την οδό του σχολείου τους. Επίσης μπορούν να δουν τους δρόμους με το Google Earth. Επόμενο βήμα είναι η κάθε ομάδα μαθητών να δημιουργήσει τον δικό της χάρτη με τη διαδρομή που ακολουθεί για το σχολείο, αξιοποιώντας τις λειτουργίες «Προσθήκη δείκτη», «Σχεδιάστε μια γραμμή» και «Μέτρηση αποστάσεων και περιοχών» των χαρτών της Google. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό τον χάρτη οι μαθητές θα δημιουργήσουν, με τη λειτουργία «Προσθήκη δείκτη» των χαρτών της Google δύο σημεία: το σημείο Α, που θα ονομαστεί «Η γειτονιά μας» θα έχει ως αφετηρία τον δρόμο κοντά στο σπίτι τους και το σημείο Β θα είναι το σχολείο τους. Μεταξύ των δύο σημείων, με τη λειτουργία «Σχεδιάστε μια γραμμή» θα χαράξουν τη διαδρομή που ακολουθούν. Με τη λειτουργία «Μέτρηση αποστάσεων και περιοχών» θα μετρήσουν την απόσταση της διαδρομής τους αλλά και άλλες και θα κάνουν εκτιμήσεις για το ποια διαδρομή είναι η πιο σύντομη για να έρθουν στο σχολείο αλλά και η πιο ασφαλής (π.χ. δρόμοι με πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, φωτεινούς σηματοδότες αλλά και με την μικρότερη κυκλοφορία οχημάτων).

Δραστηριότητα 3: Στη συνέχεια, οι ομάδες των μαθητών, θα προσθέσουν στον χάρτη τα κύρια σημεία της διαδρομής τους και θα γράψουν στο πλαίσιο που υπάρχει, σύντομες γραπτές οδηγίες για το πώς πηγαίνουν στο σχολείο, όπως για παράδειγμα, διαβάσεις πεζών, φωτεινοί σηματοδότες, κτήρια κλπ. (βλ. ενδεικτικό παράδειγμα στην Εικόνα 1). Σε αυτές τις οδηγίες ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν λέξεις και φράσεις που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή, το οδόστρωμα και τον προσανατολισμό (βλ. Εικόνα 2, για ενδεικτικό λεξιλόγιο). Η κάθε ομάδα μαθητών αποθηκεύει τον χάρτη της και στο τέλος της διδακτικής ώρας τον παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.

Εικόνα 1: Ενδεικτικό παράδειγμα δημιουργίας της διαδρομής από το σπίτι στο σχολείο.

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές δημιουργούν τα κύρια σημεία της διαδρομής τους με την "Προσθήκη δείκτη" του χάρτη της Google. Στη συνέχεια περιγράφουν τη διαδρομή τους με την προσθήκη σχολίων σε κάθε δείκτη.

Εικόνα 2: Ενδεικτικό λεξιλόγιο για την κυκλοφοριακή αγωγή

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές αξιοποιούν το ενδεικτικό λεξιλόγιο της εικόνας για να περιγράψουν τη διαδρομή τους από το σπίτι στο σχολείο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)