Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

15 λεπτά

Δημιουργία χρονογραμμής γεγονότων εικονομαχίας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου δημιουργούν χρονογραμμή των γεγονότων του 7ου - 9ου αι. χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Υπολογιστικών Φύλλων. Ο εκπαιδευτικός τούς ζητά να εντοπίσουν την κορύφωση διαμάχης εικονόφιλων - εικονομάχων και να τη συνδυάσουν με τα γεγονότα της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου.

Στη συνέχεια οι μαθητές εντοπίζουν τους πρωταγωνιστές των δύο φάσεων της Εικονομαχίας (έναρξη και λήξη) και εξάγουν συμπεράσματα ως προς το φύλο και την ιδιότητα των πρωταγωνιστών με τη βοήθεια ενός πίνακα στο Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, όπου θα καταγράφονται οι φάσεις, οι χρονικές περίοδοι και οι πρωταγωνιστές.

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)