Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation με την EasyLogo

45 λεπτά

Σύνθεση κινούμενης εικόνας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις διαδικασίες που σχεδιάζουν τις στατικές εικόνες που έχουν ετοιμάσει, για να συνθέσουν την κινούμενη εικόνα.

Η εναλλαγή των εικόνων στην EasyLogo επιτυγχάνεται με τις εντολές Ζωγράφισε – Περίμενε – Σβήσε μέσα σε επανάληψη, για κάθε ξεχωριστό καρέ που θέλουμε να εμφανίζεται στην κινούμενη εικόνα.

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούμε ένα απλό παράδειγμα με ένα πουλί που φαίνεται να πετάει, όπως φαίνεται στη συνοδευτική εικόνα.

Αφού παρατηρήσουν οι μαθητές την εναλλαγή των εικόνων μέσα στην επανάληψη, θα είναι πολύ εύκολο να υλοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο και τον ανεμόμυλο με την περιστρεφόμενη φτερωτή.

Στο τέλος μπορούν να πειραματιστούν με τις διαδικασίες που έχουν φτιάξει, αλλάζοντας τα χρώματα γεμίσματος στα φτερά, ώστε ο τελικός ανεμόμυλος να έχει πολύχρωμη φτερωτή. Με τον τρόπο αυτό θα κατανοήσουν και τον τρόπο που λειτουργούν οι διαδικασίες και πώς μια αλλαγή επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Η σύνθεση κινούμενης εικόνας με χρήση επανάληψης στην EasyLogo

Η κινούμενη εικόνα

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Κυριαζής (Εκπαιδευτικός)