Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

15 λεπτά

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

Φύλλα Εργασίας

Δίνεται στους μαθητές/τριες το Φύλλο Εργασίας 1, στο οποίο περιγράφεται μια ιστορία. Η τεχνική μάθησης που υιοθετείται είναι της μελέτης περίπτωσης (case study). Η ιστορία επιδιώκει να λειτουργήσει ως δραστηριότητα αφόρμησης για την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών και παράλληλα  ελέγχεται η προϋπάρχουσα γνώση τους  για τη δομή και τη λειτουργία των κυριότερων κυτταρικών οργανιδίων.

Στη συνέχεια δίνεται το Φύλλο Εργασίας 2, με το οποίο οι μαθητές/τριες καλούνται να συνδέσουν τα δεδομένα της ιστορίας με πραγματικές κυτταρικές δομές.

Στόχοι που υλοποιούνται: 1

Εικόνα 1. ΖΩΪΚΟ - ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διευκρίνιση: 
Αφού παρατηρήσετε τις εικόνες των δύο κυττάρων, να απαντήσετε στις ερωτήσεις.

ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)