Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

20 λεπτά

Απλή δομή επιλογής - παραδείματα καθημερινότητας

Φύλλα Εργασίας

1η Διδακτική Ώρα

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας (10 λεπτά)

Αρχικά, γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό αναφορά παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή, που περιέχουν έλεγχο συνθήκης για την εκτέλεση ενεργειών, προκειμένου να ανιχνευτούν οι γνωστικές δυσκολίες και αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών. Ακολουθεί συζήτηση, όπου ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να διακρίνουν πότε θα προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται σε μία πρόταση, προκειμένου να αναγνωρίσουν την έννοια της συνθήκης και ακολούθως να δώσουν δικά τους παραδείγματα προτάσεων που εμπεριέχουν έλεγχο συνθήκης. Η χρήση του βίντεο που ακολουθεί, θα ενεργοποιήσει τους μαθητές/τριες και θα κινήσει το ενδιαφέρον τους.

Δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (10 λεπτά)

Στη συνέχεια μοιράζεται το 1ο φύλλο εργασίας, στο οποίο οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν σε πίνακα τη συνθήκη και την/τις ενέργεια/ες που θα εκτελεστούν, από παραδείγματα καθημερινής ζωής που δίνονται. Ακολουθεί συμπλήρωση αντίστοιχου πίνακα με παραδείγματα απλής δομής επιλογής στο scratch.

Δραστηριότητες Ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας

Διευκρίνιση: 
Στη ζωή μας λαμβάνουμε διαρκώς αποφάσεις, στηριζόμενοι σε συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά. Παρακολουθήστε το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται
Σχόλιο: 
Το βίντεο δημιουργήθηκε μέσω του scratch

Διάλεξε τη σωστή απάντηση

Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις

Διευκρίνιση: 
Οι σωστές απαντήσεις είναι παραπάνω από μία.

Βρες τη συνθήκη

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)