Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

25 λεπτά

Απλή δομή επιλογής - Υλοποίηση σε Scratch

Φύλλα Εργασίας

1η Διδακτική Ώρα - Συνέχεια

Δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου

Ο/η εκπαιδευτικός, μέσω του βιντεοπροβολέα, κάνει μια σύντομη επίδειξη της εντολής 'εάν' στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch, με την όποια ήρθαν σε πρώτη επαφή στο προηγούμενο φύλλο εργασίας. Διανέμεται το 2ο Φύλλο Εργασίας, το οποίο ζητάει από τους μαθητές/τριες να ανοίξουν το προγραμματιστικό περιβάλλον scratch και να δημιουργήσουν ένα σενάριο με απλή δομή επιλογής, να το ερμηνεύσουν, να το τροποποιήσουν με σκοπό να αντιληφθούν τη δυνατότητα χρήσης περισσότερων από μία εντολών στη δομή επιλογής και να απαντήσουν σε ερωτήσεις εμπέδωσης. Στο τέλος, αποθηκεύουν το έργο τους σε φάκελο τους, στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Σύνταξη της απλής δομής επιλογής "εάν"

Απλή δομή επιλογής - ερωτήσεις κατανόησης

Σενάριο της μορφής γάτα:

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)