Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εξερευνώντας τον μουσικό κόσμο της τάξης μου: μία βιωματική, εθνογραφική προσέγγιση

90 λεπτά

Συγκρότηση ομάδων και διερεύνηση μεθοδολογίας

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ζυγού αριθμού (4 ή 6), ώστε να είναι δυνατή η διομαδική διάδραση στο στάδιο των συνεντεύξεων σε ζεύγη ομάδων.

Η φάση αυτή αποτελεί τη γνωριμία με την εθνογραφική μέθοδο για την επιτόπια έρευνα που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές. Με οδηγό τα φύλλα εργασίας που επισυνάπτονται και την ανατροφοδότηση των ομάδων εξηγούνται τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα, τα οποία είναι τα εξής (βλ. Κάβουρας 2015b):

(α) Συμμετοχική παρατήρηση (στο σπίτι και στις κοινωνικές-μουσικές εκδηλώσεις που συμμετέχει κάθε μαθητής). Οι μαθητές αναλαμβάνουν να παρατηρήσουν συμπεριφορές και διαδικασίες σε πραγματικές συνθήκες στις οποίες επιτελείται ή ακούγεται μουσική (π.χ. στο σπίτι, σε μία συναυλία, στο σχολείο).

(β) Σημειώσεις πεδίου. Πρόκειται για παρατηρήσεις και σχόλια που καταγράφονται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από την έρευνα του φαινομένου που εξετάζεται (βλ. Φύλλο Εργασίας 1).

(γ) Συνέντευξη, αφενός σε μέλη της οικογένειας κάθε μαθητή και αφετέρου στην τάξη, σε διομαδικό επίπεδο (μεταξύ ομάδων σε ζεύγη). Οι συνεντεύξεις καταγράφονται ακουστικά ή οπτικοακουστικά. Οι εθνογραφικές συνεντεύξεις δεν είναι με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Προτείνεται η υιοθέτηση στοιχείων της βιογραφικής μεθόδου (Τσιώλης 2006· Χρηστάκης 1999), κατά την οποία οι ερωτήσεις προχωρούν χρονολογικά. Ο εθνογράφος απευθύνει στον συνομιλητή του ερωτήσεις που αφορούν στις μουσικές του εμπειρίες και προτιμήσεις και αυτός με τη σειρά του αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα, ουσιαστικά και με λεπτομέρεια (βλ. Φύλλο Εργασίας 2).

(δ) Εθνογραφικό ημερολόγιο. Η καταγραφή των προσωπικών, αναστοχαστικών σκέψεων των μαθητών σε σχέση με τις εμπειρίες τους από τη διαδικασία της έρευνας γίνεται σε ένα ημερολόγιο, το «εθνογραφικό ημερολόγιο». Αυτά που καταγράφει κάθε μαθητής θα χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία και ανάλυση του υλικού στην επόμενη φάση (Βλ. φύλλο εργασίας 3).

 

Με βάση τα παραπάνω και με οδηγούς τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα επιλέγει ένα πεδίο επιτόπιας έρευνας και ορίζει τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις αφορούν δύο τομείς:

(α) Κάθε ομάδα θα συνεργάζεται με μία άλλη, με από τα μέλη της οποίας θα πάρει συνεντεύξεις (και αντίστροφα).

(β) Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα ή δύο πρόσωπα από τα οποία θα πάρει συνέντευξη, εστιάζοντας στη μουσική (βλ. Φύλλο Εργασίας 2)

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)