Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός της τέταρτης φάσης είναι να καταγράψουν οι μαθητές τις παρατηρήσεις τους, να τις ερμηνεύουν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα ως προς την αξιολόγηση της εργασίας τους.

Η αξιολόγηση θα γίνει με το πλαίσιο CIAO, το οποίο στηρίζεται σε τρεις διαστάσεις: το περιεχόμενο της μάθησης, την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους, με τον εκπαιδευτικό και με τις Τ.Π.Ε. και τις στάσεις και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Δραστηριότητα 6: Μετά την παρουσίαση των κινούμενων σχεδίων ακολουθεί αξιολόγηση των μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να αυτοαξιολογηθούν με τη σύνταξη έκθεσης αυτοαξιολόγησης κάθε ομάδας. Στην έκθεση αυτή θα καταγραφεί η πορεία που ακολούθησαν οι ομάδες (πώς καταμερίστηκαν οι εργασίες, πώς διαχειρίστηκαν και δημιούργησαν το υλικό τους, δυσκολίες που αντιμετώπισαν, κ.λπ.) (Βλ. Αυτοαξιολόγηση ομάδας ή 2ο Φύλλο εργασίας). Τέλος, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν αλλαγή στη στάση των μαθητών απέναντι στην Ε.Ε., κάθε μαθητής ξεχωριστά καλείται να συμπληρώσει το 1ο Φύλλο εργασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο φύλλο εργασίας με το 1ο της 1ης φάσης, καθώς οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις και να περιγράψουν την Ε.Ε. ως υπαρκτό πρόσωπο.

 

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καζάκου (Εκπαιδευτικός)