Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Διερευνώ τα ενδιαφέροντά μου και τα επαγγέλματα

45 λεπτά

«Η Επαγγελματική Μονογραφία»

Φύλλα Εργασίας

Στόχος της διδακτικής ενότητας του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις βασικές συνιστώσες με βάση τις οποίες δομείται μια πλήρης περιγραφή ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας (επαγγελματική μονογραφία). Στη βάση της γνώσης αυτής, οι μαθητές θα προχωρήσουν στο να διατυπώσουν ερωτήματα ώστε να συντάξουν ένα ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ειδικότητας. Η φάση αυτή είναι το πρώτο σημαντικό στάδιο για την ολοκλήρωση της μεθοδολογίας αναζήτησης και επεξεργασίας εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών.

Αναλυτική περιγραφή της διδακτικής ενότητας:

Οι μαθητές/τριες αφού εισέλθουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής κάθονται στους σταθμούς εργασίας. Αν εισέλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας με την απαιτούμενη υποδομή, αφιερώνουμε δύο λεπτά για οποιαδήποτε μετακίνηση των θρανίων και την τακτοποίηση των μαθητών στις θέσεις τους.

Στο σημείο αυτό, όπως και στην προηγούμενη διδακτική ενότητα, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να δώσει το σχεδιάγραμμα ενεργειών της διδακτικής ώρας (χρόνος 2΄) δηλαδή να εξηγήσει στους μαθητές/τριες τι θα κάνουν στην ώρα που ακολουθεί.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να εργαστούν σε ομάδες και δίνει ερωτήματα για επεξεργασία, αξιοποιώντας τις εργασιακές εμπειρίες του ίδιου, των γονέων ή κηδεμόνων τους και –πιθανόν- των ίδιων των μαθητών. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συζήτησης οι μαθητές θα επεξεργαστούν και θα καταγράψουν ηλεκτρονικά εν περιλήψει ερωτήματα και απαντήσεις αυτών όπως: «Έχει εργασθεί κάποιος/ από αυτούς στο παρελθόν;» «Τι ακριβώς εργασία έκανε;» «Ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας του, το αντικείμενο αυτής;». Ο χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας είναι 10΄-12΄.

Ακολουθεί η παρουσίαση των απόψεων αυτών και το μοίρασμα του προβληματισμού κάθε ομάδας στην ολομέλεια. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός κάνει ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων όσων κατέθεσαν οι μαθητές σχετικά με το θέμα και δίνει τις απαιτούμενες εννοιολογικές επεξηγήσεις (τι είναι η επαγγελματική μονογραφία). Για την ανακεφαλαίωση αυτή είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει έναν video projector με τον οποίο θα παρουσιάσει τους άξονες στη βάση των οποίων δομείται μια πλήρης περιγραφή ενός επαγγέλματος.

  1. Στοιχεία που περιγράφουν το επάγγελμα (φύση εργασίας, περιγραφή επαγγέλματος, συνθήκες και περιβάλλον εργασίας, ειδική νομοθεσία κ.ά.)
  2. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος (εκπαιδευτικά και άλλα τυπικά προσόντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ικανότητες, δεξιότητες κ.ά.)
  3. Τι αποφέρει στον εργαζόμενο το επάγγελμα (υλικές ή άλλες αμοιβές) και ποιες είναι οι προοπτικές του (προοπτικές εργασίας).

Προκειμένου να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη η διαδικασία επεξεργασίας, κρίνεται σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να προχωρήσει και σε επίδειξη – παρουσίαση μιας πλήρης περιγραφής επαγγέλματος την οποία θα βρει στις προτεινόμενες για τη δραστηριότητα διαδικτυακές πηγές. Χρόνος διεξαγωγής ανακεφαλαίωσης και εννοιολογικών επεξηγήσεων: 5΄- 6΄.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στην ανάγκη συστηματικής διερεύνησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες οι μαθητές/τριες κατέγραψαν ως εναλλακτικές επιλογές για τη σταδιοδρομίας τους . Η διερεύνηση αυτή επισημαίνεται ότι μπορεί να γίνει στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, μέρος της οποίας θα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας στην τρέχουσα και τις επόμενες ενότητες, με ασκήσεις και δραστηριότητες αναζήτησης πληροφοριών. Στη μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνεται και η σύνταξη και χρήση ενός ερωτηματολογίου επαγγελματικής ειδικότητας. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να εργαστούν ώστε να συνταχθεί ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους στη διερευνητική συνέντευξη/εις που θα πραγματοποιήσουν μελλοντικά.

Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι οι μαθητές θα εργαστούν στις ομάδες τους, και με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) αρχικά θα καταγράψουν στους υπολογιστές τους και στη συνέχεια θα ομαδοποιήσουν ερωτήσεις τις οποίες θα επιθυμούσαν να κάνουν σε έναν επαγγελματία προκειμένου να πληροφορηθούν όσο το δυνατό πληρέστερα και ολοκληρωμένα για το επάγγελμά του. Η διαδικασία της ομαδοποίησης των ερωτήσεων μπορεί να γίνει στη βάση των αξόνων που δόθηκαν προηγούμενα και ενδεχομένως αξιοποιώντας θέματα που επεξεργάστηκαν οι ομάδες στην αρχή της διδακτικής ώρας. Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας για τις ομάδες εργασίας: 15΄

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα παραδοτέα των ομάδων και τα παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα ή με τη βοήθεια ενός videoprojector στην ολομέλεια της τάξης προκειμένου όλες οι ερωτήσεις να καταγραφούν, να γίνει ομαδοποίηση αυτών εκ νέου και έτσι να προκύψει ένα τελικό ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο θα είναι κοινό για όλους και θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των επόμενων φάσεων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει βοηθητικά και συμβουλευτικά, να επιδείξει με τη βοήθεια του videoprojector το ερωτηματολογίο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της φάσεως (ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ειδικότητας). Χρόνος διεξαγωγής των διεργασιών της ολομέλειας: 10΄

 

Προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές της φάσης του σεναρίου:

  • http://eoppep.gr/teens/ επαγγέλματα
  • http://sep4u.gr/επαγγέλματα

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)