Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

45 λεπτά

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φύλλα Εργασίας

Για τα πρώτα 5' αυτής της φάσης ο/η εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν λέξεις - κλειδιά που έρχονται στο νου τους ακούγοντας τη φράση "μη λεκτική επικοινωνία" (εναλλακτικά: "γλώσσα του σώματος"). Ο/Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις λέξεις στον πίνακα (ή σε ένα μεγάλο λευκό χαρτί). Αξιοποιώντας το υλικό που καταγράφηκε στον πίνακα, κάνει μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της θεματικής ενότητας «Εξωλεκτική Επικοινωνία» και στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί (εργασία σε ομάδες, χρήση Η/Υ, τελική διαδικασία ανατροφοδότησης) (διάρκεια: 5’).

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες με τυχαίο τρόπο. Ο ακριβής αριθμός των ομάδων θα καθορισθεί βάσει των διαθέσιμων Η/Υ στο εργαστήριο αλλά και του συνολικού αριθμού των μαθητών. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα/μία συντονιστή/ρια που παραλαμβάνει το Φύλλο Εργασίας Α’ Φάσης (επισυνάπτεται), στο οποίο η ομάδα θα πρέπει να καταγράψει όσο το δυνατό περισσότερες διαφορετικές μορφές εξωλεκτικής επικοινωνίας (αναφέρονται ενδεικτικά: εκφράσεις προσώπου, κινήσεις, στάση σώματος, απόσταση μεταξύ 2 προσώπων, σιωπή, βλέμμα, ένταση της φωνής, χειρονομίες κ.ο.κ.). Ο/Η συντονιστής/ρια της κάθε ομάδας έχει την ευθύνη της χρήσης του υπολογιστή και της πλοήγησης στο διαδίκτυο, μπορεί να αναθέσει ρόλους στα μέλη της ομάδας του/της (π.χ. βοηθός συντονιστή, εκπρόσωπος της ομάδας στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει, ένα μέλος που θα κρατά σημειώσεις, ένα άλλο θα συμπληρώνει το Φύλλο Εργασίας κ.ο.κ.) (χρόνος για χωρισμό ομάδων και οδηγίες: 10’). Η κάθε ομάδα μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο α) εικόνες / σκίτσα / φωτογραφίες που αναπαριστούν μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας και β) περιγραφές διαφορετικών τρόπων εξωλεκτικής επικοινωνίας μέσα από κείμενα / άρθρα εισάγοντας σε μηχανή αναζήτησης τις εξής λέξεις - κλειδιά: «μη λεκτική επικοινωνία», «γλώσσα σώματος», «έκφραση συναισθημάτων». Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, συνεργάζεται στενά με τους συντονιστές και εποπτεύει τη δραστηριότητα. Δίνονται 15’ για εργασία στις ομάδες.

Στη συνέχεια, ένας/μία εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα παρουσιάζει στις άλλες ομάδες τις μορφές εξωλεκτικής επικοινωνίας, όπως αυτές καταγράφηκαν στο Φύλλο Εργασίας (χρόνος παρουσιάσεων: 10’).

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)