Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο δρόμος προς το σχολείο μου

20 λεπτά

Δημιουργία ομάδων, διανομή ερωτηματολογίου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των τεσσάρων μαθητών και λαμβάνουν από ένα φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει ασκήσεις παρακολούθησης της ταινίας. Από τις ερωτήσεις αυτές οι δύο πρώτες είναι ίδιες για όλους ενώ η τρίτη είναι διαφορετική. Οι ερωτήσεις αυτές θα σταθούν ως αφορμή για την περαιτέρω ανάλυση της ταινίας ως προς τη δραματουργία καθώς και για άλλα στοιχεία. Επιχειρείται δε ανάλυση της δομής με τη χρήση στοιχείων από το περιεχόμενο, η οποία ωστόσο θα επιτρέψει την διατύπωση γενικών αρχών για την κατανόηση του είδους. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)