Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων

45 λεπτά

Αναπαράσταση δεδομένων σε μορφή γραφήματος

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή γίνεται η οργάνωση και η επεξεργασία των πληροφοριών που βρήκαν οι μαθητές από την προηγούμενη δραστηριότητα σε μορφή γραφήματος και κολλάζ

Στην δραστηριότητα 3 γίνεται χρήση της υπηρεσίας Google Docs και συγκεκριμένα του διαδικτυακού λογισμικού Υπολογιστικά φύλλα. Οι μαθητές σε αυτήν την φάση με την βοήθεια των υπολογιστικών φύλλων θα οργανώσουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει σε μορφή γραφήματος και θα βγάλουν τα πρώτα τους συμπεράσματα.

Στην δραστηριότητα 4 δημιουργείται ένα ψηφιακό κολλάζ με την χρήση ενός εργαλείου συλλογικής επεξεργασίας ( ταυτόχρονα από όλες τις ομάδες ) εικόνας. Με τον χάρτη της περιοχής και μια χαρακτηριστική εικόνα κάθε προορισμού πάνω στον χάρτη. Η κάθε ομάδα τοποθετεί μια φωτογραφία του προορισμού που έχει επιλέξει πάνω στον χάρτη. Για να αποκτήσουν οι μαθητές μια συνολική εικόνα  για το που βρίσκεται ο κάθε προορισμός

Δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Δείγμα δεδομένων

Δραστηριότητα 4

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν τοίχο στο cosketch.com απλός γράφοντας το όνομα του και ορίζει ως background τον χάρτη της περιοχής. Η κάθε ομάδα βρίσκει από μια εικόνα.

Μελετώντας το γράφημα της δραστηριότητας 3 οι μαθητές προσπαθούν να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις:

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)