Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

''Une brochure touristique à la main''

45 λεπτά

4ème étape: Production orale

Φύλλα Εργασίας
-Le réemploi se réalise par deux activités – jeux de rôles qui visent à la production orale.
1ère activité
Basés sur les informations des documents déjà exploités, les élèves jouent la scène qui se déroule dans l'Agence Paris Vision; Il est possible d’organiser facilement un « décor » de l’agence où les élèves joueront la scène.
Distribution de la consigne 2, préparation pour quelques minutes et jeu de rôles.
2ème activité
Distribution du document 5 et de la consigne 3
Vu le caractère comique de l'activité on peut écrire au tableau des mots - rimés, processus qui attire vivement l'intérêt des élèves. (Par exemple: vous voulez = vous mangez, 8h30=midi 40, réservation = équitation, le soir = pourboire, transport = aéroport, trente = quarante etc.)
 
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΣΛΑ (Εκπαιδευτικός)