Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πάμε μια βόλτα στη γειτονιά

45 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του προτεινόμενου σεναρίου διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, με τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, αλλά και την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται: με ποιοτική ανάλυση του προφορικού λόγου των μαθητών (συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό) και του γραπτού λόγου των μαθητών (κείμενο ελεύθερης έκφρασης των εντυπώσεων), ελεύθερη έκφραση των εντυπώσεων με ζωγραφική "Η γειτονιά που ζω" και "Η γειτονιά που θα ήθελα να ζω" πριν από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και μετά. Επίσης με τη συμπλήρωση φύλλου εργασίας στην τάξη μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής πρακτικής για να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων.

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ενεργή συμμετοχή κάθε μαθητή στις ομαδικές εργασίες και στο παραγόμενο τελικό αποτέλεσμα, τη συμμετοχή στις συζητήσεις εντός της ομάδας, στην κριτική καταγραφή των πληροφοριών, τη συμμετοχή στο χειρισμό του λογισμικού. Ο εκπαιδευτικός αποτιμά τη συνολική συμμετοχή και συνεισφορά κάθε μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, τη συνεισφορά του στην εκτέλεση των ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων.

Η συνολική αξιολόγηση του προτεινόμενου ψηφιακού σεναρίου κρίνεται ικανοποιητική διότι,  εφαρμόζεται η κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης και  ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Έτσι δίνεται η ευκαιρια στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι επιδιωκόμενοι μαθησιακοί στόχοι. Εφαρμόζεται η θεωρία του εποικοδομισμού και της επεξεργασίας πληροφοριών. Αναδεικνύονται οι πρότερες ιδέες των μαθητών σχετικά με τη συνοικία τους, γίνεται αναζήτηση πληροφοριών, καταγραφή και κριτική επεξεργασία.  Συνεπώς οι μαθητές σταδιακά και μέσα από την ενεργή συμμετοχή δομούν τη νέα γνώση με τρόπο λειτουργικά ενεργό και εφαρμόσιμο σε συνθήκες της καθημερινής ζωής. Καλλιεργείται η κριτική και δημιουργική σκέψη τους, μέσα από τη διαδικασία της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών και την εννοιολογική διασύνδεση των δεδομένων. Επίσης προωθείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από την πρόκληση του ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που τους κινητοποιούν και προωθούν την αυτενέργεια και το ενδιαφέρον τους, αφού συνδέονται με πρότερες γνώσεις και εμπειρίες και αναφέρονται σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής.  Επιπλέον προωθείται ο ψηφιακός αλφαβητισμός των μαθητών μέσα από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση δραστηριοτήτων με την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ.

 

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Νομικού (Εκπαιδευτικός)