Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

45 λεπτά

Οντότητες και Συσχετίσεις

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή επιχειρίται μια εισαγωγή στις έννοιες της οντότητας και της συσχέτισης.

Αρχικά μέσω ενός κειμένου πειγράφονται οι έννοιες οντότητα, χαρακτηριστικό και συσχέτιση. Στην συνέχεια με την βοήθεια μιας εικόνας με διαδραστικές περιοχές αναπαρίσταται το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων. Ενα διαδραστικό βίντεο επεξηγεί την διασύνδεση Οντοτήτων και πινάκων. Η φάση αυτή περατώνεται με διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης των εννοιών Οντότητα, Συσχέτιση και Πίνακας.  

Οντότητα, Τύπος της Οντότητας και Χαρακτηριστικά

Αναπαράσταση της Οντότητας στο Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Ασκηση. Αναπαράσταση οντότητας και χαρακτηριστικών της

Σχέση Οντότητας και Πίνακα.

Οντότητες και Πίνακες

Ασκηση καταννόησης.

Σχέσεις μεταξύ Οντοτήτων.

Άσκηση κατανόησης.

Ασκηση διερεύνησης: Εντοπισμός Οντοτήτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)