Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωριμία με τον υπολογιστή

30 λεπτά

Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστημα

Ο/η εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τον υπολογιστή, ως ένα ενιαίο σύστημα που ομοιάζει με κάποιες από τις λειτουργίες που εκτελούν μέρη του ανθρώπινου σώματος.

Οι δραστηριότητες που αξιοποιούν εικόνες με διαδραστικά σημεία μπορούν να υλοποιηθούν στην ολομέλεια, προκειμένου όλα τα παιδιά να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν τους συσχετισμούς τους. Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να παραπέμπει τα παιδιά και σε γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την προηγούμενη φάση, έτσι ώστε να διευκολύνει περεταίρω τη μαθησιακή διαδικασία.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα που αξιοποιεί το στοιχείο των ενεργών περιοχών, προτείνεται να υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες παιδιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή ακόμη και των λιγότερο "ενεργητικών" μαθητών.

Κεντρική Μονάδα και Ανθρώπινος Εγκέφαλος

Διευκρίνιση: 
Στα παιδιά δίνεται χρόνος για προσεκτική παρατήρηση κάθε εικόνας, προκειμένου να συσχετίσουν τα στοιχεία και να δώσουν κατάλληλες εξηγήσεις. Το κείμενο που υπάρχει αξιοποιείται ως κριτήριο επαλήθευσης ή διάψευσης των συσχετισμών

Οθόνη και Πρόσωπο

Διευκρίνιση: 
Στα παιδιά δίνεται χρόνος για προσεκτική παρατήρηση κάθε εικόνας, προκειμένου να συσχετίσουν τα στοιχεία και να δώσουν κατάλληλες εξηγήσεις. Το κείμενο που υπάρχει αξιοποιείται ως κριτήριο επαλήθευσης ή διάψευσης των συσχετισμών

Ηχεία και Στόμα

Διευκρίνιση: 
Στα παιδιά δίνεται χρόνος για προσεκτική παρατήρηση κάθε εικόνας, προκειμένου να συσχετίσουν τα στοιχεία και να δώσουν κατάλληλες εξηγήσεις. Το κείμενο που υπάρχει αξιοποιείται ως κριτήριο επαλήθευσης ή διάψευσης των συσχετισμών

Πληκτρολόγιο, Ποντίκι και Χέρια

Διευκρίνιση: 
Στα παιδιά δίνεται χρόνος για προσεκτική παρατήρηση κάθε εικόνας, προκειμένου να συσχετίσουν τα στοιχεία και να δώσουν κατάλληλες εξηγήσεις. Το κείμενο που υπάρχει αξιοποιείται ως κριτήριο επαλήθευσης ή διάψευσης των συσχετισμών

Συσχετίζοντας τον υπολογιστή με το ανθρώπινο σώμα

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά με την τεχνική του "σύρε και άσε", παροτρύνονται να τοποθετήσουν κατάλληλα τις εικόνες, ώστε να προκύπτουν οι ορθοί συσχετισμοί των μονάδων του υπολογιστή με το ανθρώπινο σώμα
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)