Φάση Σεναρίου

Δομικών Έργων (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Η τυποποίηση των τεχνητών τούβλων και η σημασία της στην κατασκευή τοιχοποιίας

3 ώρες

Τυπολογία δόμησης τοίχων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_1.doc

Στόχοι της φάσης:

Εξειδίκευση σε δεξιότητες ρουτίνας. Αναγνώριση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των τούβλων και των σχέσεών τους. Ο τρόπος σύμπλεξης των τούβλων για την κατασκευή τοιχοποιίας συγκεκριμένου πάχους (δρομικής, μπατικής και υπερματικής) αναμένεται να αποτελεί δεξιότητα ρουτίνας για τον απόφοιτο του τομέα Δομικών Έργων  και σχετίζεται με τη χρήση υλικών και αφηρημένων εννοιών.

Επινοητικότητα. Η βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της τυποποίησης των διαστάσεων των τούβλων αναμένεται να ενισχύσει την επινοητικότητα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν γεωμετρικοί περιορισμοί κατά την κατασκευή της τοιχοποιίας και είναι αναγκαία η διαίρεση των τούβλων (π.χ., χρήση ½ τούβλου και σύμπλεξή του με άλλα, σύμφωνα με τη νέα γεωμετρία του). Επίσης προς την ίδια κατεύθυνση, με κριτήριο τη γεωμετρία των τούβλων μπορεί να κάνει βέλτιστη αξιοποίηση των υλικών χρησιμοποιώντας με κατάλληλο τρόπο υλικά από τη φθορά των τούβλων π.χ., κατά τη μεταφορά τους, ή επαναχρησιμοποιούμενα τούβλα (εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίηση υλικών-καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς). 

Λειτουργικοί γραμματισμοί (δεξιότητες επικοινωνίας, αριθμητικών και γραμματικών γραμματισμών καθώς και αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Καλλιέργεια του αριθμητικού γραμματισμού με την εμβάθυνση και χρήση της τυπολογίας δόμησης των τοίχων, του γραμματικού γραμματισμού με την εξοικείωση με έννοιες όπως τυπολογία και τυποποίηση και εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σύμφωνα με το σενάριο. 

Δεξιοτεχνία. Καλλιέργεια της ηθικής του δεξιοτέχνη. Αναμένεται να γίνει μέσα από την ομαδοποίηση προχωρημένων και αρχάριων μαθητών, της καλλιέργειας της αυτοεκτίμησης μέσα από την επιτυχή εμπλοκή στη διαδικασία σύμπλεξης των τούβλων και  την αμοιβαία κριτική

Συμβολή στις προσδοκώμενες συνήθειες σκέψης

  • Δημιουργική επίλυση προβλημάτων ( Εφαρμογή λύσεων αναφορικά με τη σύμπλεξη τοίχων χρησιμοποιώντας διάφορα μεγέθη τούβλων που εντοπίζουν σε προσπέκτους κατασκευαστικών εταιρειών (καταγραφή τυχόν διαφορών που προκύπτουν στο πάχος των τοίχων)
  • Οπτοικοποίηση (Απεικόνιση της σύμπλεξης των τοίχων)
  • Βελτίωση (Αναστοχαςμός επάνω στα έργα κάθε ομάδος και διατύπωση προτάσεων για βελτίωση)

Περιγραφή

Στάδιο 1.  (προσανατολισμός)

Ο εκπαιδευτικός φέρνει στο χώρο αντικείμενα με σύμβολα τυποποίησης και προκαλεί συζήτηση γύρω από τη σημασία των εννοιών πρότυπο και τυποποίηση. Με τον τρόπο αυτό κάνει τη σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα και εξηγεί το αντικείμενο και τη σημασία του σημερινού δεύτερου μαθήματος.    

Στάδιο 2. (Εικονιστική αναπαράσταση)

 

Στο στάδιο αυτό ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα προκειμένου να προκύψει μάθηση μέσω των εικόνων και της πρακτικής εμπειρίας:

  1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές, σε δυάδες, να παρακολουθήσουν το Διαδραστικό Εργαλείο Βίντεο 1  και να προσπαθήσουν με χρήση των πραγματικών τούβλων να κάνουν τις τρεις εφαρμογές σύμπλεξής τους. Παρατηρούν τις εικόνες Δρομικός, Μπατικός κι Υπερμπατικός τοίχος και διορθώνουν τυχόν λάθη στην κατασκευή τους. Κάθε φορά σημειώνουν σε λογιστικό φύλλο το  πάχος του τοίχου αναλυτικά, με βάση τις διαστάσεις των τούβλων και αφήνοντας ένα εκατοστό κενό για τον αρμό  
  2.  Στη συνέχεια σε ολομέλεια συγκρίνουν τις τιμές του πάχους του τοίχου  που προκύπτει και στις τρεις περιπτώσεις και βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με τη μέση τιμή και την απόκλιση από αυτή για κάθε περίπτωση.

 

Στάδιο 3. (Συμβολική αναπαράσταση)

 

Στο στάδιο αυτό ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα προκειμένου να προκύψει μάθηση συμβολικά με μαθηματικά, και οπτικά σύμβολα.

  1. Ο εκπαιδευτικός από τους μαθητές, σε δυάδες, να παρακολουθήσουν το Διαδραστικό Εργαλείο Βίντεο 2 και να προσπαθήσουν να διατυπώσουν το γενικό τύπο για την περίπτωση του Δρομικού, Μπατικού και Υπερμαπτικού τοίχου
  2. Στη συνέχεια στην ολομέλεια της τάξης κάθε ομάδα εξηγεί τον τρόπο που σκέφτηκε.
  3. Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε μαθητή να συμπληρώσει το Φύλλο εργασίας 1 (αναστοχασμός).

 


Τυποποίηση τούβλων και πάχος τοίχων


Διατύπωση τύπου


Υπερμπατικός τοίχος


Δρομικός τοίχος


Μπατικός τοίχος


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η τυποποίηση των τεχνητών τούβλων και η σημασία της στην κατασκευή τοιχοποιίας » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1002