Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Learning about Water Pollution

3 ώρες

Ομαδικές εργασίες για τη θαλάσσια μόλυνση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
instructional_worksheet_2.doc

Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δημιουργούν με χρώματα, εικόνες, συνθήματα και μικρά ποιήματα τις δικές τους προτάσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη μόλυνση. Αξιοποιώντας το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα και την προστακτική επικοινωνούν τις απόψεις τους και καταθέτουν τις ιδέες τους για την ανθρώπινη ευθύνη και την πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα.

Η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο με τη χρήση του PowerPoint αν δεν διεξαχθεί το μάθημα στην αίθουσα υπολογιστών.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΕΛΙΜΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Learning about Water Pollution» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1074