Θεωρητική και κατασκευαστική μελέτη μιας υποδειγματικής εργασίας.

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Θεωρητική και κατασκευαστική μελέτη μιας υποδειγματικής εργασίας.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές/τριες της Α τάξης Γυμνασίου, στο μάθημα της Τεχνολογίας, ακολουθούν τη μέθοδο "μαθαίνω μέσα από την πράξη", αναγνωρίζουν τα εργαλεία και τον τρόπο χρήσης τους, ανακαλύπτουν τις πηγές γνώσης και αξιολογούν τις πληροφορίες. Ο επιθυμητός στόχος ως το τέλος της σχολικής χρονιάς είναι να ολοκληρώσουν την ατομική τους εργασία, που θα αποτελείται από μια τεχνική κατασκευή και την γραπτή εργασία που αφορά τα υλικά, τα εργαλεία, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς και την ιστορική εξέλιξή της κ.α.

Το σενάριο εφαρμόζεται μετά το τέλος της θεωρητικής προσέγγισης του διδακτικού εγχειριδίου και πριν την επιλογή αντικειμένου κατασκευής από τους μαθητές. Οι μαθητές/τριες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο σκέψης και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να προσεγγίσουν ένα σύνθετο τεχνολογικό πρόβλημα. Έτσι θα γίνει μία μικρή ανακεφαλαίωση της θεωρίας του εγχειριδίου και μία μικρή προετοιμασία για το τι θα ακολουθήσει ως την ολοκλήρωση της ατομικής εργασίας. 

Οι μαθητές/τριες θα εργαστούν σε ομάδες των 2 ατόμων (αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους εργασίας: Συντονιστής- Χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή,  Γραμματέας-Καταγραφέας φύλλων εργασίας). Θα χρησιμοποιηθεί ένας υπολογιστής ανά ομάδα (ή tablet ή smartphones) με πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα διανεμηθούν Φύλλα εργασίας τα οποία θα υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή. Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα ή απλού  βιντεοπροβολέα στην τάξη (ή στο εργαστήριο Πληροφορικής).

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μέσα από την εφαρμογή αυτού του σεναρίου οι μαθητές θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την ολοκλήρωση μιας κατασκευής,  συλλέγοντας πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της, καταγράφοντας και υλοποιώντας τα βήματα δημιουργίας της ώστε να κατανοήσουν  όλα τα στάδια υλοποίησης, με απώτερο στόχο να τα εφαρμόσουν στην  ατομική τους κατασκευή.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία > Διαδίκτυο > Αναζήτηση πληροφοριών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.
32λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με βιντεοπροβολέα.
Ιστορική προσέγγιση του αντικειμένου
13λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής με βιντεοπροβολέα.
Γνωριμία με την Αρχή Διατήρησης της ενέργειας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα
Δημιουργία κατασκευής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Να επιλέγουν τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, για αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.
Να γνωρίσουν την έννοια Μεταίσθημα και να εντοπίσουν συσκευές που την εφαρμόζουν.
Να καταγράφουν, να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τα στάδια ολοκλήρωσης μιας κατασκευής.
Να γνωρίσουν τις μορφές ενέργειας και να κατανοήσουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Να πειραματιστούν, να ελέγξουν και να επιλύσουν προβλήματα που τυχόν προκύψουν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μεταίσθημα, μετείκασμα, κινηματογράφος, μορφές ενέργειας, δυναμική, κινητική, χημική, αμφιβληστροειδής, Κινούμενη Εικόνα, οπτικές μηχανές,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας, pc ή laptop ή tablet ή smartphone, έντυπο υλικό, σύνδεση στο διαδίκτυο, υποδειγματικές κατασκευές περιστροφής άξονα
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θεωρητική και κατασκευαστική μελέτη μιας υποδειγματικής εργασίας.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.