Ανακύκλωση: Σκουπίδια...Τα άχρηστα που γίνονται χρήσιμα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)

Ανακύκλωση: Σκουπίδια...Τα άχρηστα που γίνονται χρήσιμα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η ιδέα του συγκεκριμένου ψηφιακού σεναρίου βασίζεται στο σοβαρό οικολογικό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τη μέθοδο της Ανακύκλωσης και στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα σοβαρά οικολογικά προβλήματα.

Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής σχετικά με την Ανακύκλωση.

Αποτελείται από τρεις φάσεις. Στην 1η φάση στόχος είναι να ικανοποιηθούν ο 1ος και 2ος διδακτικός στόχος, στην 2η φάση ο 3ος διδακτικός στόχος και τέλος στην 3η φάση ο 4ος διδακτικός στόχος.

 

 

 

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη είναι ένα μείζον πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη ούτε από τους φορείς ούτε από τους πολίτες. Κύρια γενεσιουργός αιτία αυτού του προβλήματος είναι η υπερκαταναλωτική συμπεριφορά φορέων, εταιρειών, ατόμων κ.α. καθώς και η έλλειψη αειοφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων γενικότερα. Είναι προφανές ότι επείγουν μέτρα αντιμετώπισης σ' όλα τα επίπεδα μιας οργανωμένης κοινωνίας π.χ. φορείς, σχολεία, πολίτες.

Η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών είναι ένα μικρό βήμα στην προσπάθεια ενεργοποίησης του πολίτη. Η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση είναι έννοιες που θα αναλυθούν και θα γίνουν βίωμα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Θα γίνει προσπάθεια ανάπτυξης φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Τα παιδιά,άλλωστε, καθημερινά βλέπουν παντού σκουπίδια: στο καλαθάκι της τάξης τους, στο σπίτι τους, στους δρόμους παντού. Μπορεί να μην κατανοούν τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως αισθάνονται τον όγκο των σκουπιδιών να τους πνίγει. 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης > Τοπικό Περιβάλλον > Διαχείριση απορριμμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση, ανάδειξη και επεξεργασία ιδεών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Εμπέδωση - δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση εννοιολογικού χάρτη - συμπεράσματα.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να ενημερωθούν οι μαθητές για το ζήτημα της ανακύκλωσης.
Να γνωρίσουν τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης.
Να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
περιβάλλον, Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
1. Απαιτούμενα υλικά εργασίας μαθητών(τετράδια, μολύβια κ.λ.π.)
2. Οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής(Η/Υ, προβολικό μηχάνημα, κ.λ.π.) με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα εργαλεία γραφείου για την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακύκλωση: Σκουπίδια...Τα άχρηστα που γίνονται χρήσιμα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.