Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ουράνιο Τόξο

3 ώρες

Ανασκόπηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
anaskopisi_-_fe1.docx

Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να αντιπαραβάλλουν τις αρχικές ιδέες τους με τις νέες και έτσι να στοχαστούν το πώς μετέβησαν σε αυτές και ποιες δυσκολίες συνάντησαν (Φύλλο Εργασίας 1).  Στη φάση αυτή αποσαφηνίζονται οι επιστημονικές έννοιες και διαχωρίζονται από τις καθημερινές. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά στα φύλλα εργασίας τους, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την τροποποίηση και αναθεώρηση των αρχικών τους εναλλακτικών ιδεών και την μετάβασή τους σε έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και γνώσης (διερευνητική δεξιότητα: dealing with feedback and setbacks skill).

Τέλος, οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν ττη νέα γνώση μέσα από διαδραστικές ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης.


Ερώτηση 1:


Ερώτηση 2:


Ερώτηση 3:


Ερώτηση 4:

Επίλεξε 2 από τα παρακάτω:

Ερώτηση 5:


Ερώτηση 6:


Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Θεμελή (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ουράνιο Τόξο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2232