Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH

2 ώρες

Δημιουργία έργου στο SCRATCH

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν έναν αλληλεπιδραστικό αλγόριθμο για την εκμάθηση της δομής επιλογής. Ζητείται να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά τις εντολές, έτσι ώστε να ελέγχεται η φιγούρα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει όταν δεν υπάρχει κανένας θόρυβος η φιγούρα να παραμένει σε στάση ενώ μόλις ακουστεί ένας δυνατός θόρυβος (κτύπος με τα χέρια) στο μικρόφωνο, να εναλλάσσεται η ενδυμασία της μορφής και η φιγούρα να πηδά για 0.5 δευτερόλεπτο.

Η συνθήκη «δυνατά» ανιχνεύει τον ήχο μπροστά από το μικρόφωνο. Παίρνει την τιμή Σωστό (Αληθής) όταν ανιχνεύεται ένας δυνατός ήχος και την τιμή Λάθος (Ψευδής) στην αντίθετη περίπτωση. Κρίνεται απαραίτητο ο αλγόριθμος να εκτελεστεί  σε έναν υπολογιστή με ενεργοποιημένο μικρόφωνο.

Επισυνάπτεται το Φύλλο Εργασίας 1για προαιρετική χρήση των δραστηριοτήτων απο τον διδάσκοντα.


Δημιουργία και έλεγχος έργου

Επιλέξτε Allow για την ενεργοποίηση του μικροφώνου και στη συνέχεια επιλέξτε πάνω δεξιά "Δείτε μέσα" για πρόσβαση στον κώδικα

Επιλέξτε Allow για την ενεργοποίηση του μικροφώνου και στη συνέχεια επιλέξτε πάνω δεξιά "Δείτε μέσα" για πρόσβαση στον κώδικα

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2542