Θεωρίες Παρακίνησης

Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Θεωρίες Παρακίνησης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές, αρχικά με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, θα γνωρίσουν, θα κατανοήσουν, θα αναλύσουν και θα συγκρίνουν τρεις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων (του Maslow, του Herzberg και των προσδοκιών), στο πλαίσιο ενός συνεχόμενου δίωρου μαθήματος. Στη συνέχεια, μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, θα εφαρμόσουν δημιουργικά τη νέα γνώση (σε μία διδακτική ώρα).

Το πρώτο δίωρο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ η άλλη ώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σχολική τάξη, όπου θα υπάρχει ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο.

Οι μαθητές το πρώτο δίωρο εργάζονται ομαδικά (σε ομάδες των τριών ατόμων ανά Η/Υ), ενώ την άλλη ώρα λειτουργούν όλοι μαζί σαν μια ομάδα, στο πλαίσιο προσομοίωσης σύσκεψης των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης.

Στο συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιείται επίσης η μαθητική κινηματογραφική δημιουργία ως εκπαιδευτικό εργαλείο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να κατανοήσουν οι μαθητές τα θετικά αποτελέσματα της παρακίνησης των εργαζομένων, καθώς και τους τρόπους παρακίνησης που προτείνουν οι βασικές θεωρίες παρακίνησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Οικονομικές Επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στη νέα γνώση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής.
Ανακάλυψη και εμπέδωση της νέας γνώσης.
70λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Έκφραση - Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν και να συγκρίνουν οι μαθητές τις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων.
Να προβληματισθούν για το ρόλο του «καλού» προϊστάμενου στη παρακίνηση των εργαζομένων.
Να ανακαλύψουν τις τεχνικές παρακίνησης ενός προϊσταμένου, παρατηρώντας τη συμπεριφορά του.
Να αντικρούσουν και να κριτικάρουν συμπεριφορές με επιχειρήματα από τις θεωρίες παρακίνησης.
Να εξοικειωθούν με τη βασική αγγλική ορολογία του management.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παρακίνηση, κίνητρα, ανάγκες, παράγοντες υγιεινής, παράγοντες παρακίνησης, Maslow, Herzberg, Vroom, θεωρία προσδοκιών.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ένας Η/Υ ανά τρεις μαθητές, ένας βιντεοπροβολέας κα σύνδεση με το διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θεωρίες Παρακίνησης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).