" Το ταξίδι των πελαργών"

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

" Το ταξίδι των πελαργών"

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

1. Τίτλος

«Το ¨ταξίδι¨ των πελαργών»

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο. Σε αυτό εμπλέκονται οι εξής γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και Έκφραση, Πληροφορική.

 

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών

Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (νήπια - προνήπια). Τα παιδιά γνωρίζουν κάποιες πληροφορίες για τους πελαργούς από την εμπειρία τους (φωλιά πελαργού στο χωριό) και τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Είναι εξοικειωμένα με τον υπολογιστή, το ποντίκι και με τη χρήση του πληκτρολογίου ως εργαλείο γραφής. Γνωρίζουν τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής από προηγούμενες δραστηριότητες.

Επίσης τα νήπια είναι εξοικειωμένα με τη χρήση και τις δυνατότητες του λογισμικού  δημιουργικότητας Tux Paint, του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Κidspiration, του λογισμικού οπτικοποίησης Google earth και με τη χρήση του χάρτη της Ελλάδας και του παγκόσμιου χάρτη από προηγούμενες δραστηριότητες.

 

4. Σκοπός και στόχοι

 

Γενικός Σκοπός: Να εξοικειωθούν και να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον. Να γνωρίσουν τους πελαργούς.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 

 • Να ανιχνεύσουν, να οργανώσουν και να αξιοποιήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για τους πελαργούς μέσα από τη συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη.
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους πελαργούς.
 • Να συγκρίνουν διαδρομές (μακρινή- κοντινή απόσταση).
 • Να αποτυπώσουν τη διαδρομή των πελαργών σε χάρτη.
 • Να γράψουν τα ονόματα των πελαργών συμβουλευόμενοι πίνακα αναφοράς.
 • Να αναπαραστήσουν την αναπαραγωγή των πελαργών με  χρονική ακολουθία.
 • Να γνωρίσουν τα εξωτερικά  χαρακτηριστικά των πελαργών.
 • Να αναγνωρίζουν τις λέξεις που αντιστοιχούν στα μέρη του σώματος του πελαργού και να τις εναποθέτουν στη σωστή θέση. 
 • Να εντοπίζουν τι τρώνε οι πελαργοί.
 • Να διατάσουν εικόνες που αντιστοιχούν στις σκηνές μιας ιστορίας με  βάση  το χρόνο, να εξοικειωθούν με τα αριθμητικά σύμβολα και τα τακτικά αριθμητικά.
 • Να  αναπτύξουν   την δημιουργικότητα  και  την  καλλιτεχνική τους έκφραση  μέσα  από την  δημιουργία ταινίας.
 • Να συγκρίνουν τον αρχικό και τον τελικό εννοιολογικό χάρτη προκειμένου να διαπιστώσουν τις εσφαλμένες  αντιλήψεις τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • Να συμμετέχουν ενεργά στην συμπλήρωση ενός εννοιολογικού χάρτη για τους πελαργούς.
 • Να συμμετέχουν ενεργά στην ανακάλυψη της πληροφορίας μέσα από την παρακολούθηση βίντεο και εικόνας και μέσα από συζήτηση χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχειρηματολογία.
 • Να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης μέσα από καταστάσεις προβληματισμού.
 • Να συνεργάζονται σε ομάδες και να αλληλεπιδρούν.
 • Να   περιμένουν τη σειρά  τους  για να ολοκληρώσουν  μία εργασία στην οποία ο καθένας δουλεύει μόνος του.
 • Να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού.

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΠΕ

 

 • Να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα με το σύρσιμο και την εναπόθεση.
 • Να ψάχνουν μέσα στη βιβλιοθήκη του Kidspiration.
 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης  Kidspiration όπως σύρσιμο και εναπόθεση, αποθήκευση αρχείων και την χρήση του πληκτρολογίου.
 • Να γίνουν ικανά να εκτελούν λειτουργίες  του λογισμικού  παρουσίασης Power point.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης του λογισμικού οπτικοποίησης Google earth ως εργαλείου για συγκρίσεις και μετρήσεις.
 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες του λογισμικού  δημιουργικότητας Tux paint.
 • Να εξοικειωθούν περισσότερο με τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
 • Να πειραματιστούν με τη λειτουργία της ηχογράφησης των Windows.
 • Να έρθουν σε επαφή και να πειραματιστούν με τη χρήση του movie maker των Windows.
 • Να μυηθούν στο χώρο της τέχνης των κινούμενων εικόνων.
 • Να εξοικειωθούν σε ατομικό επίπεδο με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration.

5. Μεθοδολογία

Το σενάριο στηρίζεται στις εποικοδομητικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (θεωρία Vygotsky). Σύμφωνα με αυτές τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην γνώση καθώς αλληλεπιδρούν με το διδακτικό υλικό και ανακαλύπτουν ( δηλ. πειραματίζονται, επαληθεύουν, διαψεύδουν, κ.λ.π.) μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας. Το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση έχει ιδιαίτερη σημασία και η έμφαση δίνεται στην μαθησιακή διαδικασία στην αλληλεπίδραση, επικοινωνία.

 Το σενάριο αυτό υποστηρίζει την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση και την παιδαγωγική της αλληλεπίδρασης. Στηρίζεται  στο μοντέλο ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Τα παιδιά εκφράζουν απόψεις, τις ανταλλάσουν, διατυπώνουν υποθέσεις τις οποίες επαληθεύουν ή όχι.

Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και διευκολυντικός. Η νηπιαγωγός συντονίζει, εμψυχώνει και καθοδηγεί, όπου αυτό χρειάζεται, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων των παιδιών. Οργανώνει  όλη την διαδικασία και προσπαθεί να προκαλέσει συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Ενθαρρύνει και συμβάλλει στην πρόοδο των εργασιών.

6. Πηγές

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το θέμα του σεναρίου αποτελούσε μέρος του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: "Δέλτα του Έβρου: ένας υγροβιότοπος γεμάτος ζωή!" που υλοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο. Η επιλογή του θέματος συνέπεσε με την επιστροφή των πελαργών στο χωριό. Μέσα από τις ΤΠΕ θέλαμε να ανακαλύψουν τα παιδιά  μόνα τους τη γνώση με ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο, κάτι που με το συμβατικό τρόπο δεν θα ήταν εύκολο.

Σκοπός του σεναρίου ήταν τα νήπια να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τους πελαργούς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωρίζουμε τους πελαργούς.
180λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα-Γωνιά υπολογιστή
Δραστηριότητες επεξεργασίας-εμπέδωσης πληροφοριών.
360λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα-Γωνιά υπολογιστή
Δημιουργία ταινίας.
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα-Γωνιά υπολογιστή
Διδακτικοί Στόχοι
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους πελαργούς.
Να αποτυπώσουν και να συγκρίνουν διαδρομές πελαργών σε χάρτη.
Να διατάσσουν εικόνες που αφορούν τους πελαργούς με βάση το χρόνο.
Να αναγνωρίζουν και να γράφουν λέξεις σχετικές με τους πελαργούς.
Να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους μέσα από τη δημιουργία ταινίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
νηπιαγωγείο, ΤΠΕ, Μελέτη Περιβάλλοντος, Πελαργοί,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί στην τάξη και συγκεκριμένα στη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συνδεδεμένου με οθόνη τηλεόρασης. Απαιτείται δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, κατά προτίμηση ευρυζωνική, καθώς και μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Είναι εγκατεστημένα τα λογισμικά:
• Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration
• Λογισμικό οπικοποίησης Google Earth
• Λογισμικό ανάπτυξης δημιουργικότητας και έκφρασης Tux paint
• Λογισμικό παρουσίασης Power point
• Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο Windows Movie Maker, καθώς επίσης το εργαλείο ηχογράφησης από τα βοηθήματα των Windows και το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών των Windows.
Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση και το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, η εργασία θα οργανωθεί με δύο μορφές:
α) εργασία με το σύνολο της τάξης
β) εργασία σε μικρές ομάδες πάντα με την βοήθεια και την υποστήριξη των νηπιαγωγών.
Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Σκερλέτη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « " Το ταξίδι των πελαργών" » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.