ΑΝΩΣΗ-ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΑΝΩΣΗ-ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου
  • Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής Β Γυμνασίου , στην 1η φάση αναπτύσεται η έννοια της Άνωσης.
  • Επιχειρείται μέσα από την  ενεργητική συμμετοχή των μαθητών η κατανόηση της έννοιας της άνωσης και η αναγνώριση της μέσα από απλά καθημερινά παραδείγματα. Μελετώνται σχετικές εικόνες και με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου προσεγγίζεται η σημαντική δύναμη της Άνωσης.
  • Εν συνεχεία στη 2η Φάση με απλά καθημερινά υλικά , με χρήση της συσκευής του Αρχιμήδη και δυναμομέτρων επιβεβαιώνεται πειραματικά η άνωση και καθορίζονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθοριστικά. Λαμβάνονται μετρήσεις και επαληθεύεται η αρχή του Αρχιμήδη: 
    Α = ρ g V, όπου:
  • ρ: πυκνότητα ρευστού
  • g: επιτάχυνση βαρύτητας (9,81m/s^2)
  • V: όγκος βυθισμένου σώματος
  • Στην 3η φάση μέσα από απλά φύλλα αξιολόγησης αξιολογείται η επίτευξη των στόχων.

Γίνεται αναφορά στην ισορροπία δυνάμεων και στη συνθήκη πλέυσης των σωμάτων .


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Άνωση:1. Μια σημαντική δύναμη;ή 2. Μια απλή πίεση που ασκέιται στα σώματα που βυθίζονται σε ρευστά;

Πειραματική προσέγγιση της αρχής του Αρχιμήδη μέσα από απλά παραδείγματα στηριζόμενοι στην παράγραφο 4.5 του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου και στην εργαστηριακή άσκηση 9 του τεραδίου εργασίων .

Αναφορά στην ισορροπία δυνάμεων και στην συνθήκη πλέυσης.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Στερεά - υγρά - αέρια > Άνωση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η Φάση : Ανακαλύπτουμε την Άνωση διαδραστικά
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
2η Φάση: Πειραματική προσέγγιση της Αρχής του Αρχ.
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
3η Φάση: Αξιολογώ τι έμαθα με γρίφους .
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Διδακτικοί Στόχοι
- Να αναγνωρίζουν την Άνωση ως σημαντική δύναμη .
Να κατανοήσουν μέσα από απλά πειράματα την διαφορά πίεσης ως αιτία της Άνωσης.
Να διαπιστώσουν χρησιμοποιώντας απλά υλικά και να καταγράψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την Α.
Να εμπεδώσουν την αρχή του Αρχιμήδη και να χρησιμοποιούν τη συσκευή της Άνωσης.
Να αναπτύξουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων Φυσικής αναπτύσσοντας την ομαδοσυνεργατικότητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Άνωση, δύναμη, υδροστατική πίεση, όγκος, πυκνότητα, ισορροπία,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ, ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ , ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ,
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΝΩΣΗ-ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.