ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ

 

Το θέμα είναι απολύτως συμβατό εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής ενότητας του αντίστοιχου μαθήματος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος.

Γεωγραφία: Γνωριμία με την Ελλάδα μέσα από το χάρτη, ανάλυση βασικών γεωγραφικών στοιχείων, γεωγραφικά διαμερίσματα.

Γλώσσα: Άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου και καλλιέργεια του προφορικού, διαλογικές μορφές επικοινωνίας, διαχείριση πληροφοριών.

Ιστορία: Αναγνώριση ιστορικών τόπων από τη Μυθολογία με τους αντίστοιχους ήρωες στο χάρτη της Ελλάδας.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2 – 3 ατόμων. Απαιτείται επομένως ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ. Το σενάριο θα πρέπει να διεξαχθεί στο εργαστήριο πληροφορικής.Χάρτης της Ελλάδας.

 

 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», γιατί ενεργοποιεί τους μαθητές, τους μαθαίνει να εργάζονται συνεργατικά και αναπτύσσει ανώτερες δεξιότητες.

 

ΣΚΟΠOΣ

 

Να μελετήσουν τα παιδιά το χάρτη της Ελλάδας, να καλλιεργήσουν ερευνητικό και ομαδικό πνεύμα μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Γνώσεις

Οι μαθητές:

  • Να διακρίνουν βασικά γεωγραφικά στοιχεία και να ερμηνεύουν σύμβολα με τη βοήθεια υπομνήματος.
  • Να αναγνωρίσουν και να μπορούν να ονομάσουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
  • Να εντοπίσουν το δικό τους γεωγραφικό διαμέρισμα και να αισθητοποιήσουν το σχήμα του.

 

Δεξιότητες:

 

  • Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών και γενικότερα του Η/Υ.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς εργάζονται με τα συγκεκριμένα λογισμικά.

 

Στάσεις:

 

  • Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 

Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσεις του Η/Υ (χρήση ποντικιού, λειτουργία των Windows κ.α.). 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

Για τη διδακτική διαπραγμάτευση των παραπάνω χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, τη συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις:

  1. Προβληματισμός των μαθητών.
  2. Δοκιμασία των ιδεών (φύλλα εργασίας).
  3. Συμπεράσματα.
  4. Αξιολόγηση.

 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Εμψυχώνει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τις ομάδες, προκειμένου να πειραματιστούν με τα λογισμικά, να συζητήσουν και να συνάγουν συμπεράσματα.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές  τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, πόσα είναι και ποια είναι.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) > Χάρτες > Χαρτογραφικές προβολές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προβληματισμός των μαθητών
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής .
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής .
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γεωγραφικά διαμερίσματα, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου Πελάγους.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής. Χάρτης της Ελλάδας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.