Πλασματική μεμβράνη ευκαρυωτικού κυττάρου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Πλασματική μεμβράνη ευκαρυωτικού κυττάρου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν προωθούν, ενισχύουν και ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση του μαθητή, τον πειραματισμό και την εμπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα προσεγγίζει ο ίδιος τη συνεργατική και ανακαλυπτική γνώση.Ο μαθητής συζητάει με την ομάδα, δέχεται πληροφόρηση με εποπτικό υλικό  και ως ένα βαθμό αυτενεργεί. Στο τέλος κάθε φάσης συμπληρώνεται ένα φύλλο εργασίας που ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους όπως:

α) να επικεντρώσει την προσοχή του μαθητή παρατηρώντας τη δομή της πλασματικής μεμβράνης και να κατανοήσει τις λειτουργίες της που απορρέουν από τη δομή αυτή

β) να σχεδιάσει τη δομή της πλασματικής μεμβράνης έτσι ώστε να αποτυπώσει τα δομικά μόρια και συγχρόνως να προβληματιστεί για το σκοπό της ύπαρξη τους

γ) να εκτιμήσει την πλασματική μεμβράνη ως μια σημαντική «ζωντανή» δομή, με έμφαση στον όρο ρευστό μωσαϊκό, και όχι σαν ένα απλό όριο που διαχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον.

 

Όσον αφορά τις φάσεις α) στην πρώτη φάση καλείται ο μαθητής με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (εικόνες κυττάρων) να ανακαλέσει τις γνώσεις του για  τη δομή των ευκαρυωτικών κυττάρων και να απαντήσει ατομικά σε μια σειρά καρτών.

β) στη δεύτερη φάση ο μαθητής καλείται να αυτενεργήσει με εργαστηριακή άσκηση που εκτελεί ο ίδιος και να παρατηρήσει στο μικροσκόπιο την πλασματική μεμβράνη. Αποκτάται έτσι βιωματικά η γνώση για το που και ποια είναι η πλασματική μεμβράνη συμπληρώνοντας παράλληλα το συνοδευτικό φύλλο εργασίας.

γ) Στην τρίτη φάση ο μαθητής ενεργοποιείται με την προβολή ενός διαδραστικού  βίντεο με ερωτήσεις. που παρεμβάλλονται με σκοπό να καθοδηγήσουν το μαθητή και την ομάδα του να αναπαράγει την πληροφορία, να προβληματιστεί, να ανακαλέσει γνώσεις, να συσχετίσει πληροφορίες, να συμπεράνει, να αναθεωρήσει και να καταλήξει στη σωστή απάντηση.

και τέλος δ) στην τέταρτη φάση έχουμε βιωματική άσκηση με τους μαθητές να παριστάνουν τη διπλοστιβάδα της μεμβράνης πιασμένοι χέρι-χέρι προσομοιάζοντας τη λειτουργία της μεμβράνης κάτω από τους ήχους μουσικής που συμβολίζει την ιδιότητα της κίνησης της πλασματικής μεμβράνης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να κατανοήσουν τη σημασία ύπαρξης της πλασματικής μεμβράνης

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία > Κύτταρο > Ευκαρυωτικό κύτταρο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρατήρηση εικόνας ζωϊκού και φυτικού κυττάρου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη- Διαδραστικός πίνακας
Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων κρεμμυδιού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Δομή και λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής- Τάξη/ Διαδραστικός πίνακας
Δραματοποίηση του ρόλου της πλασματικής μεμβράνης
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφει τη δομή της πλασματικής μεμβράνης
Να μπορεί να διατυπώνει τις λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης
Να κατανοήσει την αναγκαιότητα της πλασματικής μεμβράνης για την επιβίωση κάθε είδους κυττάρου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ζωϊκό, φυτικό κύτταρο - Πλασματική μεμβράνη - Δομικά μόρια-Πρωτεΐνες-Λιπίδια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, αίθουσα πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Ιωαννίδου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πλασματική μεμβράνη ευκαρυωτικού κυττάρου» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.