Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό διαπραγματεύεται βασικές έννοιες των Λειτουργικών συστημάτων. Αρχικά δίνεται ο ορισμός του Λ.Σ. και γίνεται μια αναφορά στις βασικές εργασίες που επιτελεί ένα Λ.Σ..   Παρουσιάζονται τα κυριότερα σύγχρονα και πλέον εμπορικά Λ.Σ. που τρέχουν στους σημερινούς υπολογιστές και γίνεται μια προσπάθεια να τονισθούν τα χαρακτηριστικά τους και να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των. Σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στις Διεργασίες, και παρουσιάζονται οι έννοιες του Πολυπρογραμματισμού και της Πολυδιεγασίας. Βαρύτητα δίνεται στο να τονιστούν οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών βασικών εννοιών. Τέλος, παρουσιάζονται με γλαφυρό τρόπο οι διάφορες κατηγορίες Λ.Σ. καθώς και η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων σε συνάρτηση με την εξέλιξη των Λ.Σ..


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές με τον τρόπο που διδάσκονται σήμερα το μάθημα  Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στην ειδικότητα Πληροφορικής των Επαγγελματικών Λυκείων, δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια του Λειτουργικού Συστήματος  και τον ρόλο που αυτό παίζει στην λειτουργία του υπολογιστή. Η συγκεκριμένη διδασκαλία περιλαμβάνει 1 ώρα θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο. Στην θεωρία διδάσκονται στην αρχή τις βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, συνήθως με την εισήγηση του καθηγητή και με την βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται για μελέτη.

Το συγκεκριμένο σενάριο μέσα από μια σειρά αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων και πολυμεσικού υλικού βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν σαφή γνώση για την έννοια του λειτουργικού συστήματος, για την βασική του δομή, για τις εργασίες τις οποίες εκτελεί, και για την χρησιμότητά του στην λειτουργία του Η/Υ.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Λογισμικό > Λειτουργικό Σύστημα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ορισμός Λειτουργικού Συστήματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διεργασίες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Κατηγορίες λειτουγικών συστημάτων.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Λ.Σ..
Να μάθουν να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες ενός Λ.Σ..
Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των διάφορων κατηγοριών Λ.Σ..
Να εξερευνούν κα να ανακαλύπτουν το Λ.Σ. μιας συσκευής καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του.
Να μάθουν να εργάζονται αυτόνομα και με καθοδηγούμενο τρόπο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λειτουργικό Σύστημα, Διεπαφή, Πολυπρογραμματισμός, Πολυεπεξεργασία, Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).