Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Ταξινόμηση στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα

3 ώρες

Εισαγωγικές δραστηριότητες

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe1.docx

Στο εργαστήριο υπολογιστών αφού χωριστούμε σε ομάδες (ζεύγη) των 2 ατόμων, θα χρησιμοποιήσουμε το φύλλο εργασίας για να επαναπροσεγγίσουμε και να αναπτύξουμε αλγορίθμους που έχουν δουλευτεί στις δομές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Η συγκεκριμένη φάση του σεναρίου, αποτελεί μία προσέγγιση διαφοροποίησης της διδασκαλίας, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης μας και τις ανάγκες των μαθητών μας. Αποτελείται από δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν και είναι πιθανό να μην είναι απαραίτητες για όλη την τάξη. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη φάση μεταφορτώνουμε το φύλλο εργασίας και αναπτύσσουμε αλγόριθμο σε ΓΛΩΣΣΑ ο οποίος:

α) (στο πλαίσιο της δομής ακολουθίας) αναδεικνύει την αντιμετάθεση του περιεχομένου δύο μεταβλητών (Δραστηριότητα ΔΕ1). Για τις ανάγκες αναφοράς ας έχει το πρόγραμμα το όνομα Α1.

β) (στο πλαίσιο της δομής επιλογής) παρουσιάζει τον τρόπο σύγκρισης δύο μεταβλητών α, β, ώστε να εκχωρεί στη μία μεταβλητή την μικρότερη τιμή και στην άλλη μεταβλητή την άλλη τιμή (Δραστηριότητα ΔΕ2). Για τις ανάγκες αναφοράς ας έχει το πρόγραμμα το όνομα Α2. Ταυτόχρονα μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής που περιέχεται στα διαδραστικά εργαλεία του http://aesop.iep.edu.gr

γ)  (στο πλαίσιο της δομής επανάληψης) επαναλαμβάνει τον αλγόριθμο Α2 για 50 ζεύγη τιμών (Δραστηριότητα ΔΕ3). Για τις ανάγκες αναφοράς ας έχει το πρόγραμμα το όνομα Α3.

δ)  (στο πλαίσιο της δομής επανάληψης)  αναδεικνύει ότι δεν είναι απαραίτητο η τιμή της μεταβλητής της εντολής επανάληψης να ξεκινά από 1, αλλά μπορεί να ξεκινά από οποιαδήποτε αρχική τιμή, αρκεί να κάνει 50 επαναλήψεις (π.χ.να ξεκινά η τιμή της μεταβλητής i από 2) (Δραστηριότητα ΔΕ4). Για τις ανάγκες αναφοράς ας έχει το πρόγραμμα το όνομα Α4.

Προτείνεται να υλοποιήσουμε τους παραπάνω αλγορίθμους σε προγραμματιστικό περιβάλλον (όπως το περιβάλλον «Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ»).


Αντιμετάθεση του περιεχομένου δύο μεταβλητών


Σύγκριση και αντιμετάθεση (εφόσον απαιτείται) του περιεχομένου δύο μεταβλητών


Αξιοποίηση εντολών επανάληψης


Αντιμετάθεση του περιεχομένου δύο μεταβλητών (ΔΕ2... συνέχεια)


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ταξινόμηση στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
522