Τα δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Τα δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η βάση της εκπαίδευσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο σχολείο είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τα δικαιώματα που είναι καταγεγραμένα σε αυτά τα έγγραφα είναι οικουμενικά, που σημαίνει ότι όλοι οι ανθρώποι είναι ισότιμοι σε αυτά τα δικαιώματα και αδιαίρετα, δηλαδή είναι αλληλένδετα και δεν υπάρχει «ιεράρχηση» δικαιωμάτων.

Ωστόσο, βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο τα έγγραφα και οι φορείς που τα υποστηρίζουν (οι εξωτερικές από τον άνθρωπο συνθήκες) αλλά και οι προσωπικές αξίες, οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές (οι εσωτερικές συνθήκες).  Για να επιδράσει στη συμπεριφορά και να εμπνεύσει μια αίσθηση ευθύνης υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ενεργό, συμμετοχική μεθοδολογία που δίνει έμφαση στην προσωπική και συνεργατική έρευνα, την ανάλυση και την κριτική σκέψη.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Tα παιδιά είναι φορείς δικαιωμάτων, αλλά και ιδεών και αντιλήψεων για τα δικαιώματα. Μόνο αν τα παιδιά αναπτύξουν συνείδηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα μπορέσουν ως ενήλικες να αντιλαμβάνονται σε επαρκή βαθμό κάποια πιθανή καταπάτηση τους και να αναπτύξουν σεβασμό γι αυτά. 

Το σχολείο θεωρείται ως το βασικό μέσο στην προώθηση και εμπέδωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα επιτυγχάνεται η αλλαγή στις στάσεις και πεποιθήσεις και η «πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας» (άρθρο 26, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - αποτύπωση των αντιλήψεων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Ανάγκες ή επιθυμίες / Δικαιώματα και υποχρεώσεις
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο ΗΥ
Αναστοχασμός-συμπεράσματα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο ΗΥ
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας δικαίωμα και να να διακρίνουν τις έννοιες ανάγκη – επιθυμία
Να συνειδητοποιήσουν ότι η μη ικανοποίηση βασικών δικαιωμάτων έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
Να μάθουν ότι και σε δημοκρατικές κοινωνίες υπάρχουν δικαιώματα των πολιτών που παραβιάζονται
Να μάθουν τα δικαιώματα των παιδιών και τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ατομικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, ανάγκες, υποχρεώσεις, ισότητα, δικαιοσύνη, διεκδίκηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).