Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παρουσιάζεται το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε' δημοτικού, "Τα βουνά της Ελλάδας" (κεφ. 13), με την καινοτόμο μέθοδο της Αντεστραμμένης διδασκαλίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν ψηφιακό σενάριο έρχεται να επιλύσει το πρόβλημα του μη σρκετού χρόνου της διδακτικής ώρας. Σκοπός είναι, η διδακτική ενότητα να ολοκληρώνεται μέσα στην τάξη, χωρίς ανάθεση περαιτέρω εργασίας για το σπίτι. Ακόμα, όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται μέσα στην τάξη ομαδοσυνεργατικά με τους μαθητές να έχουν κύριο ρόλο.

Το καθήκον που αναλαμβάνουν οι μαθητές για το σπίτι είναι να ετοιμαστούν ανά ομάδες για την επόμενη διδακτική ενότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαδικτυακή παράδοση υλικού στους μαθητές. Η αντιστροφή διδασκαλίας-εργασιών είναι που διακρίνει την αντεστραμμένη απο την παραδοσιακή διδασκαλία/τάξη: η παράδοση πληροφοριών με οποιοδήποτε παιδαγωγική μέθοδο πραγματοποιείται στο σπίτι, ενώ όλες οι εργασίες ολοκληρώνονται στην τάξη. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το γνωστικό περιεχόμενο έχοντας έλεγχο στο χώρο, στο χρόνο, στον τρόπο ή/και στο ρυθμό. Η διδασκαλία διακρίνεται απο δύο μέρη: 

α) της διαδικτυακής παράδοσης περιεχομένου διδασκαλίας και οδηγιών, του ίδιου μαθήματος, που παρακολουθούν πριν έλθουν στο σχολείο, στον ιδιωτικό τους χώρο, που συνήθως είναι το σπίτι, και

β) της εκπόνησης ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. 

Η όλη διδακτική ώρα αφιερώνεται στα παιδιά με τον εκπαιδευτικό να παίζει το ρόλο του διευκολυντή. 

Η καινοτόμος αυτή μαθητοκεντρική μέθοδος συναντάται διεθνώς με τον όρο Flipped Classroom/Instuction.

Για τα ελληνικά δεδομένα, η Αντεστραμμένη διδασκαλία εφαρμόστηκε τη χρονιά που πέρασε, με αποτελεσματικότητα στην επίδοση, την ομαδοσυνεργατικότητα, την ικανοποίηση και την αυτονομία στη μάθηση των μαθητών.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Παρακολούθηση δικτυακής παράδοσης
Χώρος Διεξαγωγής: Ιδιωτικός χώρος μαθητών (σπίτι) ή εργαστήριο υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: Μέσα στην τάξη: παρουσίαση και δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Ο χώρος της τάξης
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μπορούν να εντοπίζουν και ονομάζουν τα μεγαλύτερα βουνά στο χάρτη και στο πρόγραμμα google Earth
  2. Να ερμηνεύουν τη σχέση των βορειοελλαδικών οροσειρών με τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας
  3. Να μπορούν να εντοπίσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από την παρακολούθηση ενός πολυμεσικού μέσου
  4. Να σχεδιάζουν το Γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γεωγραφία Ε' Δημοτικού
Βουνά της Ελλάδας
Αντεστραμμένη Διδασκαλία
Αντεστραμμένη Τάξη.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
μέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μπουρλάκη (Εκπαιδευτικός)