Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυμέσα. Εικόνα - Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Ήχος.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Πληροφορικής στη Β’ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, εντάσσεται στην Ενότητα με τίτλο "Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα", στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο "Πολυμέσα".

Είναι δομημένο σε πέντε φάσεις:

Στην πρώτη φάση, γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των πολυμέσων. Η δεύτερη φάση εστιάζει στα χαρακτηριστικά μιας ψηφιογραφικής εικόνας (ανάλυση, βάθος χρώματος, μέγεθος), και οι μαθητές μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στις διανυσματικές εικόνες. Στην τρίτη φάση, παρουσιάζεται η αρχή στην οποία στηρίζεται η δημιουργία βίντεο και κινούμενου σχεδίου και οι μαθητές χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό για να δημιουργήσουν τα δικά τους κινούμενα σχέδια. Στην τέταρτη φάση, παρουσιάζεται ο τρόπος ψηφιοποίησης του ήχου και γίνεται αναφορά στο πρότυπο mp3. Οι μαθητές ηχογραφούν μηνύματα και τα επεξεργάζονται με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού. Στην πέμπτη φάση, γίνεται μια αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διεξαγωγή του σεναρίου και έχει ρόλο καθοδηγητικό. Αν και τα φύλλα εργασίας είναι απλά και σαφή στη διατύπωσή τους, είναι πιθανόν να χρειαστεί παρέμβαση του εκπαιδευτικού για παροχή βοήθειας στα χρησιμοποιούμενα λογισμικά.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές:

  • Να κατανοήσουν τι είναι μια εφαρμογή πολυμέσων και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της
  • Να γνωρίσουν τον τρόπο ψηφιοποίησης της εικόνας, του ήχου και του βίντεο
  • Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής εικόνας
  • Να εξοικειωθούν με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού για επεξεργασία εικόνας και ήχου
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στα Πολυμέσα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
50 λεπτά
Φάση 2: Ψηφιογραφικά και διανυσματικά γραφικά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Βίντεο - Κινούμενο Σχέδιο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Ήχος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 5: Αυτοαξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ορίζουν τα πολυμέσα και να ονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πολυμεσικής εφαρμογής
  2. Να ορίζουν τα ψηφιογραφικά γραφικά,τα χαρακτηριστικά τους, και να ερμηνεύουν τις σχέσεις μεταξύ τους
  3. Να ορίζουν τα διανυσματικά γραφικά και να εξηγούν τις διαφορές τους από τα ψηφιογραφικά
  4. Να εξηγούν την αρχή δημιουργίας βίντεο/κινούμενου σχεδίου και να δημιουργούν τα δικά τους animations
  5. Να εφαρμόζουν βασικές επεξεργασίες σε ένα αρχείο ήχου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πολυμέσα
ψηφιογραφικά γραφικά
διανυσματικά γραφικά
ανάλυση εικόνας
βάθος χρώματος
βίντεο
κινούμενο σχέδιο
ήχος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Το σενάριο διεξάγεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Για την υλοποίηση των φύλλων εργασίας, απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας α) το ελεύθερo λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Gimp (http://www.gimp.org/downloads/) και β) το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity (http://audacityteam.org/download/). Επίσης, χρησιμοποιείται η εφαρμογή colormix από το συνοδευτικό CD στο βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Είναι επιθυμητή η ύπαρξη βιντεοπροβολέα συνδεδεμένου με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του σεναρίου, π.χ. για επίδειξη κάποιων λειτουργιών των χρησιμοποιούμενων λογισμικών προς τους μαθητές. Τα Φύλλα Εργασίας δίνονται στους μαθητές και σε έντυπη μορφή.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΙΒΑ (Εκπαιδευτικός)