Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο δίνει τη δυνατότητα: 

 1. Να ασχοληθούν οι μαθητές με τους υδροβιότοπους
 2. Να μελετήσουν οι μαθητές τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και να κατανοήσουν τον τρόπο που σχηματίστηκε.
 3. Να κατανοήσουν τη σημασία της Λιμνοθάλασσας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής (απασχόληση ατόμων, παραγωγή προϊόντων, τουρισμός κ.α.).
 4. Να επισκεφτούν την Τουρλίδα με τις πελάδες, ένα ιχθυοτροφείο (διβάρι) και μια αλυκή και να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο που λειτουργούν, καθώς και τα προϊόντα που παράγουν.
 5. Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, δημιουργικής ομαδικής εργασίας, προσεκτικής ακρόασης, κριτικής σκέψης, διατύπωσης ερωτήσεων και λήψης αποφάσεων.
 6. Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για υδροβιότοπους της Ελλάδας, όπως η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και να τους δοθεί το ερέθισμα να μελετήσουν και άλλους.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Λιμνοθάλασσα και αειφορία. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές κατά κύριο λόγο δραστηριότητες θα παρατηρήσουν και θα καταγράψουν δομές και δραστηριότητες που υπάρχουν στο περιβάλλον της λιμνοθάλασσας,θα καταγράψουν στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό και ανθρωπογενές τοπικό περιβάλλον της, θα εντοπίσουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς, που αναπτύσσονται στην περιοχή, θα αναζητήσουν τοπικά προίόντα, θα εντοπίσουν αιτίες και πηγές ρύπανσης, μόλυνσης, όχλησης και υποβάθμισης του τοπικού περιβάλλοντος της λιμνοθάλλασας, θα συνδέσουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες με τους φυσικούς πόρους και τις μορφές ρύπανσης και υποβάθμισης του τοπικού περιβάλλοντος. Σε επόμενο στάδιο θα διερευνήσουν τις αιτίες ενδεχομένων καταστροφών και τρόπους διαχείρισης αυτών, θα συνδέσουν τις κοινωνικές αξίες που κυριαρχούν με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα αναζητήσουν εναλλακτικά σενάρια προστασίας και ανάδειξης στοιχείων του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός. Θα κάνουν επισκόπηση απόψεων των κατοίκων, των ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν για την ανάπτυξη και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος στο μέλλον. Θα συνεργαστούν με άλλο σχολείο της περιοχής και θα υιοθετήσουν πρακτικές αειφόρου διαχείρισης και εθελοντικής δράσης στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία, θα σχεδιάσουν από κοινού δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, θα δημοσιοποιήσουν τις αποφάσεις και τις προτάσεις τους στους τοπικούς φορείς.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγική φάση διερεύνησης και κινητοποίησης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: έρευνα μαθητών κ συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού
Χώρος Διεξαγωγής: σχολικό εργαστήριο υπολογιστών
60 λεπτά
Φάση 3: επιτόπια μελέτη υδροβιότοπου και συνεντεύξεις
Χώρος Διεξαγωγής: Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-διβάρια-αλυκές-πόλη Μεσολογγίου
30 λεπτά
Φάση 4: συλλογή και ανάλυση δεδομένων μετά την επίσκεψη
Χώρος Διεξαγωγής: σχολικό εργαστήριο υπολογιστών
30 λεπτά
Φάση 5: οργάνωση- παρουσίαση- διάχυση αποτελεσμάτων
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα και αίθουσα εκδηλώσεων σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. Να αναπτύξουν ενδιαφέρον κ να μελετήσουν λιμνοθάλασσες, φυσικές-τεχνητές, χλωρίδα πανίδα, αειφορία
 2. Να μελετήσουν τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, ένα από τους σημαντικότερους υδροβιότοπούς της Ελλάδας
 3. Να διατυπώσουν προτάσεις ανάπτυξης κα σωστής αξιοποίησης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
 4. Να αναλύσουν συνθέσουν και διαχύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους
 5. κοινωνική αλληλεπίδραση μαθητών μέσα από τις διάφορες δράσεις στα πλαίσια του περιβαλ/κού προγρ/τος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
υδροβιότοποι
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
αειφορία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή, υπολογιστής, internet, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, βίντεο, παρουσιάσεων
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)